Протокол № 216 от 27.01.2020 г. – Решение: ФС утвърждава комисия по научна работа и проекти към Филологическия факултет в състав:

Председател:
доц. д-р Борян Георгиев Янев

Членове:
проф. д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджева
проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова
доц. д-р Витана Костадинова Костадинова
доц. д-р Яна Атанасова Роулнад
гл. ас. д-р Соня Красимирова Александрова-Колева
гл. ас. д-р Харун Харун Бекир
гл. ас. д-р Лилия Драгомирова Иванова
гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева
гл. ас. д-р Стансилава Петкова Илиева
ас. д-р Милена Стоянова Видралска
Сема Джевждет Куцаров – докторант
Илия Иванов Точев – докторант
Марта Каменова Гърдева – студент
София Николова Николова – студент