Правилник за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“ (приет на 16.04.2018 г., изменен на 23.04.2021 г., в сила от 01.05.2021 г.)