Aug 20

Филологическият факултет при Пловдивския университет

 „Паисий Хилендарски” и Софика Груп ЕАД

Обявяват

 прием на студенти

за участие в едноседмични стажове тип шедоуинг

(септември 2014)

 Стажовете тип шедоуинг (shadowing, следване като сянка) се провеждат в рамките на дейностите по Проекта „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления” съвместно със Софика Груп ЕАД и електронна медия „Под тепето”. Една от целите на проекта е ангажиране на бизнеса с въвеждане на нови учебни програми, създадени от преподаватели и бизнес партньори. В партньорство с ръководители и експерти от компания Софика  шедоуингът  ще бъде използван като нов метод за обучение на студенти, които биха искали да работят в компанията.

Цел на стажовете

Целта на стажовете е в процеса на обучение най-добрите студенти да  бъдат интегрирани в модерна бизнес среда, което включва:  общуване с колеги, клиенти, търсене на нови идеи и решения, свързани с ефективността и продуктивността на бизнес процесите.

В „сянката на мениджър/експерт”

Шедоуинг стажовете са насочени към развиване на бизнес умения. Партниращата компания предлага едноседмична стажантска програма, която запознава студентите с базови бизнес умения и ги оставя „в сянката” на мениджъри/експерти, за да виждат, осмислят и отбелязват случващото се в компанията.

Как да кандидатстват стажантите

Приемът на студенти, желаещи да участват в стажовете, се осъществява  в два кръга.

В първия кръг по електронен път се прави регистрация на адрес: 24marketproject@gmail.com

Кандидатите изпращат:

 1. cv в европейски формат;
 2.  мотивационно писмо.

Вторият кръг се провежда под формата на събеседване по телефона.

Кой може да кандидатства

В стажовете могат да участват  студенти от всички специалности (бакалавърска и магистърска степен)  на направленията „Филологии” и „Педагогика на обучението по…”, които се обучават в последен и предпоследен курс. Високият успех от следването е предимство.

График:

Избор на стажанти  по документи: 15. 08. – 10. 09. 2014 г.

Интервюиране по телефона: 10.09. – 19 09. 2014 г.

Провеждане на стажовете в офиса на Софика ЕАД в Пловдив, бул Дунав 5, Бизнес Център Royal City

 

Aug 05

Документи се приемат и получават по професионално направление:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ - в сградата на ректората, ет. 3, каб. 325;

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… -  в каб.1 на Катедрата по руска филология.

АКО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО В КОЛОНА ЗАБЕЛЕЖКА

дата

Приемно време

забележка

12.08.2014 г.
(вторник)
10:30 – 12:00

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление

2.1. ФИЛОЛОГИЯ 

и прием на ОТЧЕТИ за месец юли от академични наставници и ментори.

Само в каб. 325.

06.08.2014 г.
(сряда)
10:30 – 12:00

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление

2.1. ФИЛОЛОГИЯ 

и прием на ОТЧЕТИ за месец юли от академични наставници и ментори.

Само в каб. 325.

(Следващо приемно време ще бъде обновено в началото на септември месец.)

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Aug 04

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 2014-2015
Първи семестър

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от задочно обучение.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Българска филология (file .doc)       (file .pdf)

Руска филология (file .doc)       (file .pdf)

Български език и история (file .doc)       (file .pdf)

Български език и руски език (file .doc)       (file .pdf)

Jul 22

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Уважаеми кандидат-студенти,

Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” обявява допълнително класиране за следните специалности:

 • Славянска филология – магистърска програма
 • Балканистика – магистърска програма
 • Френска филология
 • Руска филология
 • Приложна лингвистика (френски език и втори чужд език)
 • Български език и китайски език
 • Български език и корейски език
 • Български език и руски език
 • Български език и новогръцки език

За целта през юли и август се организират изпити (решаване на писмени тестове) по следните езици:

 • български език;
 • английски език;
 • немски език;
 • френски език;
 • руски език;
 • новогръцки език.

Периодът на провеждане на изпитите е 22.07. – 29.08.2014 г. (вкл.).

 • През юли (от 22 до 31.07. вкл.) изпитите по български и по английски език ще се провеждат всеки ден от 10 до 12 часа в 12. с.з., по френски и руски език – всеки понеделник и сряда (от 23 до 30.07. вкл.) , а по останалите езици (немски и новогръцки) – всяка сряда от 10 до 12 часа в 12. с.з. 
 • През август (от 1 до 29.08. вкл.) тестовите изпити по български език и по английски език ще се провеждат всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа в 12. с.з., по френски и руски език – всеки понеделник и сряда (от 4 до 27.08. вкл.) , а по останалите езици (немски и новогръцки) – всяка сряда от 10 до 12 часа в 12. с.з.

Кандидатстудентски документи могат да се подават всеки работен ден (без събота и неделя) от 21 юли (9:00–12:00 и 13:30–16:00) в Университетския информационен център (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), стая №13.

 

Jul 08

СЪОБЩЕНИЕ

за студентите, желаещи прехвърляне в друга специалност (задочно обучение)

            Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че срокът за подаване на заявления за прехвърляне от редовно в задочно обучение или за преместване от една специалност в друга (задочно обучение) е 9 – 25 юли 2014 г.

Самото прехвърляне може да бъде осъществено при спазване на следните условия:

1. Студенти с един невзет изпит – практическия изпит по чужд език, ще продължат обучението си в съответния по-горен курс на специалността, в която желаят да бъдат прехвърлени;

2. Студенти с повече от един невзет изпит ще продължат обучението си в същия курс на специалността, в която желаят да бъдат прехвърлени.

Подадените в Деканата заявления ще бъдат резолирани след изтичане на определения срок, а резултатите ще бъдат обявени в периода 28 – 31 юли 2014 г . при инспекторите на отделните специалности.

От деканското ръководство