Jul 22

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Уважаеми кандидат-студенти,

Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” обявява допълнително класиране за следните специалности:

 • Славянска филология – магистърска програма
 • Балканистика – магистърска програма
 • Френска филология
 • Руска филология
 • Приложна лингвистика (френски език и втори чужд език)
 • Български език и китайски език
 • Български език и корейски език
 • Български език и руски език
 • Български език и новогръцки език

За целта през юли и август се организират изпити (решаване на писмени тестове) по следните езици:

 • български език;
 • английски език;
 • немски език;
 • френски език;
 • руски език;
 • новогръцки език.

Периодът на провеждане на изпитите е 22.07. – 29.08.2014 г. (вкл.).

 • През юли (от 22 до 31.07. вкл.) изпитите по български и по английски език ще се провеждат всеки ден от 10 до 12 часа в 12. с.з., по френски и руски език – всеки понеделник и сряда (от 23 до 30.07. вкл.) , а по останалите езици (немски и новогръцки) – всяка сряда от 10 до 12 часа в 12. с.з. 
 • През август (от 1 до 29.08. вкл.) тестовите изпити по български език и по английски език ще се провеждат всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа в 12. с.з., по френски и руски език – всеки понеделник и сряда (от 4 до 27.08. вкл.) , а по останалите езици (немски и новогръцки) – всяка сряда от 10 до 12 часа в 12. с.з.

Кандидатстудентски документи могат да се подават всеки работен ден (без събота и неделя) от 21 юли (9:00–12:00 и 13:30–16:00) в Университетския информационен център (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), стая №13.

 

Jul 08

СЪОБЩЕНИЕ

за студентите, желаещи прехвърляне в друга специалност (задочно обучение)

            Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че срокът за подаване на заявления за прехвърляне от редовно в задочно обучение или за преместване от една специалност в друга (задочно обучение) е 9 – 25 юли 2014 г.

Самото прехвърляне може да бъде осъществено при спазване на следните условия:

1. Студенти с един невзет изпит – практическия изпит по чужд език, ще продължат обучението си в съответния по-горен курс на специалността, в която желаят да бъдат прехвърлени;

2. Студенти с повече от един невзет изпит ще продължат обучението си в същия курс на специалността, в която желаят да бъдат прехвърлени.

Подадените в Деканата заявления ще бъдат резолирани след изтичане на определения срок, а резултатите ще бъдат обявени в периода 28 – 31 юли 2014 г . при инспекторите на отделните специалности.

От деканското ръководство

Jun 30

Документи се приемат и получават по професионално направление:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ - в сградата на ректората, ет. 3, каб. 325;

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… -  в каб.1 на Катедрата по руска филология.

 АКО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО В КОЛОНА ЗАБЕЛЕЖКА

дата

Приемно време

забележка

18.07.2014 г.
(петък)
10:30 – 11:30

Получаване на подписани от ректора договори.

Само в кабинет 325 (за двете професионални направления).

16.07.2014 г.
(сряда)
11:00 – 12:00

Приемат се договори с начало на практическото обучение след 11.08.2014 г. и крайна дата 31.10.2014 г.

Приемат се следните документи….

Документи се приемат само в кабинет 325.

11.07.2014 г.
(петък)
14:30 – 15:30

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… -

само в каб.1 на Катедрата по руска филология.

09.07.2014 г.
(сряда)
14:30 – 15:30

Приемат се договори с начало на практическото обучение след 04.08.2014 г. и крайна дата 31.10.2014 г.

Приемат се следните документи….

Документи се приемат само в кабинет 1 на Катедрата по руска филология.

04.07.2014 г.
(петък)
10:30 – 11:30

Получаване на подписани от ректора договори и прием на ОТЧЕТИ за месец юни от академични наставници и ментори.

02.07.2014 г.
(сряда)
10:00 – 11:30

Приемат се договори с начало на практическото обучение след 28.07.2014 г. и крайна дата 31.10.2014 г.

Приемат се следните документи….

Документи се приемат само в кабинет 1 на Катедрата по руска филология.

(Приемното време ще бъде обновявано и допълвано периодично.)

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Jun 17

На 30 юни от 15:00 часа в Заседателната зала ще се състои разширен декански съвет.
Поканват се да присъстват всички желаещи да участват  в обсъждането на проекта за Правилник на Университета.

Ще присъства проф. д.м.н. Г.Тотков, за да отговаря на въпроси, свързани с новия правилник.
Във връзка с това може да се направи справка в:

Мотиви към проекта за Правилник за устройството и дейността на ПУ  (проф. Г. Тотков);

Проект на Правилник за устройството и дейността на ПУ (с отразени всички постъпили конструктивни предложения и обосновки за промени и редакции по раздели и отделни членове);

В проекта за Правилник след съответните раздели и отделни членове са представени всички конструктивни предложения на членове на академическия състав, факултети, филиали, Студентския съвет и др., постъпили в процеса на обсъждане към 30.4.2014 г.

Jun 17

ПУ пуска първия електронен университет в страната

Край на опашките, с парола кандидатстваш за общежитие и стипендия и проверяваш оценки
Автор: Деляна ЛУКОВА
17.06.2014   |   13:14

Първият в България електронен университет, в който са интегрирани всички електронни системи, ще е факт до месец в ПУ “П. Хилендарски”. Преподаватели, студенти и служители от висшето училище  ще влизат със своя парола и ще имат достъп до различни справки и административни услуги.

Всеки учещ ще може да види курсовете от своята специалност, да провери оценките си, да кандидатства за стипендия или общежитие, да посочи кои избираеми дисциплини иска да учи, без да виси по опашки. Идеята на нововъведението е постепенно да се премахне книжният обмен. За целта ще бъде въведен електронният подпис. На първия етап става дума за 300 подписа

“В момента преподавателите се занимават с непривична дейност – попълване на формуляри, индивидуални планове, отчети. Подобна модернизация в такъв обем не е правена в нито един университет”, обясни зам.-ректорът по информационна структура и система за качество проф. Георги Тотков. Финансирането от близо 800 000 лева е по проекти на структурните фондове. 

Внедряването на цялостно електронно управление на университета ще отнеме месеци. В пилотното тестване са включени студенти, преподаватели и администрация от педагогическия, икономическия и математическия факултет, както и от филиалите в Смолян и Кърджали. Те ще имат достъп до информация, свързана с пряката им дейност.
До началото на август първият корпус на новите общежития на висшето училище ще има акт 14, обеща ректорът проф. Запрян Козлуджов. След това ще започне вътрешното обзавеждане на сградата със 156 легла. Настаняването ще започне едва в средата на ноември.   

“Така ми се падна, че май ще сменя три правителства в мандата си. Убеден съм, че от тези 500 млн., които бяха гласувани по програмата за регионално развитие, поне половината ще останат неусвоени. А ние сме готови с проект и ще направя постъпки част от парите да бъдат дадени за довършването на останалите корпуси. Трябват ни още 2 млн., ние също ще дофинансираме и кампусът ще бъде изцяло завършен”, каза ректорът. Въпреки че жандармерията още не е освободила помещенията ни на бул. “България”, започва строителство на нови сгради, в част от които ще се пребазира Химическият факултет.

В най-скоро време ща стане факт и вторият у нас храм на името на св. Паисий в двора на сградата на вуза на бул. “България”. Следващата седмица ще започне монтаж на олтара, след което и стенописването.

Подаването на документи за редовната кампания на ПУ стартира днес. До 2 юли се внасят заявления, оригинал и ксерокопие на дипломата за завършено средно образование, както и попълнен картон за класиране. Молби подават всички кандидат-студенти, включително и тези, които са се явявали на предварителни изпити.

 

На 5 юли е насрочен изпитът по английски език. В същия ден стартира и комплексният изпит по физическо възпитание, който ще продължи и на следващия ден. На една дата – 6 юли, са и изпитите по география на България, биология и теология.

 

Най-мащабният изпит – по български език, ще се проведе на 7 юли, а в деня след него – по математика.
За 9 юли е насрочен тестът по история на България. По 5 предмета ще изпитват на 10 юли – испански, френски, информатика, психология и физика, като за последната дисциплина е предвиден тест със събеседване.

 

На 11 юли също ще се състоят 5 изпита – по новогръцки, немски, химия, изобразително изкуство и музика.