Филологически факултет

 Факултетът е самостоятелен от  1991 година.      Повече за нас »

Историята на южнобългарската хуманитаристика започва през учебната 1973-1974 година, когато се откриват филологически специалности. В Пловдивския университет Филологическият факултет е най-големият сред деветте факултета. В него се обучават над 2500 студенти в специалности по Професионално направление 2.1. „Филология“ и Професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по…“, представени чрез 24 специалности в бакалавърска степен, 30 магистърски програми, 13 докторски програми и 2 специализации. За обучението на студентите се грижат повече от 110 щатни преподаватели с висок научен квалитет. Факултетът е разположен основно в сградата на Ректората. В Нова сграда се намират библиотеките по славистика, новогръцки език, турски език, английски език, американистика. Благодарение на добрата мрежа за международно сътрудничество и договорите за мобилност студенти на Факултета имат възможност да се обучават за определен период (един или два семестъра) в сходни специалности в университетите на Европа и Северна Америка. Факултетът споделя мнението на Пражката мрежа на деканите на хуманитарни факултети, че работата на полето на хуманитаристиката се разбира като „акт на творчество и умения, насочени към разбиране на света и човешката природа“   

АЛУМНИ ОБЩНОСТ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ         ВИДЕОВИЗИТКИ       ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

                                                                                              ДРУГИТЕ ЗА НАС

 

Последно добавени новини

 

Последно добавени събития