Филологическият факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще осъществи прием за учебната 2024/2025 година по следните магистърски програми:  

 • „Актуална българистика“ (езиковедски или литературоведски профил) 
 • „Актуална русистика“ (езиковедски или литературоведски профил)
 • „Медиевистика и културна история“ 
 • „Културноисторическа славистика“ 
 • „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“ (със засилено изучаване на руски език / английски език / немски език / френски език / испански език / италиански език / китайски език / турски език)
 • „Английска филология – лингвистика и превод“ 
 • „Английска филология – превод и бизнес комуникация“ 
 • „Превод за европейските институции“ (с два чужди езика) 
 • „Превод и интеркултурна комуникация“ (с един чужд език) 
 • „Превод и интеркултурна комуникация“ (с два чужди езика)
 • „Английски език и методика“ (за специалисти) 
 • „Английски език и методика“ (за неспециалисти) 
 • „Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап“ 
 • „Теория и практика на чуждоезиковото обучение“ – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език  (за специалисти) 
 • „Теория и практика на чуждоезиковото обучение“ – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език  (за неспециалисти) 
 • „Приложна лингвистика с информационни технологии“ – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език (за специалисти) 
 • „Приложна лингвистика с информационни технологии“ – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език (за неспециалисти)
 • „Приложна лингвистика с маркетинг“ – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език (за специалисти)
 • „Приложна лингвистика с маркетинг“ – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език (за неспециалисти)
 • „Приложна лингвистика с бизнес администрация“ – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език (за специалисти)
 • Приложна лингвистика с бизнес администрация“ – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език (за неспециалисти)
 • „Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. клас)“
 • „Методика на обучението по български език и литература“  (за неспециалисти)
 • „Методика на обучението по български език и литература в чуждоезикова среда“

Графикът на обучението е съобразен с възможностите на работещите студенти да посещават редовно учебните занятия.
По време на обучението на студентите е осигурен свободен достъп до интернет и използване на факултетния сървър.
В програмите „Актуална българистика“, „Актуална русистика“, „Медиевистика и културна история“, „Културноисторическа славистика“ и „Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. клас)“ има утвърден от МС брой места за обучение и по държавна поръчка. Обучението на студентите, записани в магистърски специалности по държавна поръчка в професионалното направление 1.3. Педагогика на обучението по…, е без такса (безплатно)! Съгласно с чл. 68 (1) от Закона за висше образование кандидатите за обучение с държавно субсидиране полагат конкурсен изпит и се класират до попълване на определения брой места.