КВАЛИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по български език и лите­ратура

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Специалността „Българска филология“ стои в основата на националното хуманитарно знание и следва традициите на българското филологическо об­разование от 120 г. насам.

В нея се придобиват солидни теоретични знания по всички езиковедски и ли­тературоведски дисциплини, включени в учебния план на специалността. Доби­ват се и практически умения, осигуряващи прилагането им в разнообразни сфе­ри на обществения живот. Студентите развиват способности за адаптиране към условията на самостоятелна професионална дейност и работа в екип.

Специалистът филолог по роден език и литература може: да организира и ръководи успешно учебно-възпитателния процес при обучението по български език и литература; да анализира точно и вярно теоретичните тенденции и на­соки в учебно-възпитателната работа при обучението по български език и ли­тература; да намира подходящи подходи за общуване с учениците, на които преподава български език и литература.

Квалификационната подготовка за завършващите специалността „Българ­ска филология“ се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултатив­ни дисциплини.

В хода на следването са предвидени летни експедиции за теренна работа по дисциплината „Диалектология". Допълнителна възможност за чуждоезиково обучение и за придобиване на сертифицирани международни дипломи пре­доставя Центърът за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет. Студентският лингвистичен клуб и ежегодната Национална научна конференция за студенти и докторанти създават подходяща среда за извънаудиторни занимания и научноизследователска дейност.

Завършилите специалността „Българска филология“ могат да упражня­ват дейност като: учители по български език и литература в основния и сред­ния курс на българското образование; филолози специалисти и експерти в разнообразни български образователни и културни институции; експерти, представители и консултанти по език и култура на страната в местни и между­народни правителствени и неправителствени организации и институции; жур­налисти в печатни и електронни медии; редактори и коректори в масмедии и издателства; изследователи в областта на предпочитаната от тях филологи­ческа дисциплина.

Дипломиралите се бакалаври могат да продължат обучението си в образо­вателно-квалификационната степен „магистър“ и в образователната и научна степен „доктор“, както и да участват в различни форми на продължаващо об­учение през целия живот.

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по английски език и лите­ратура

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Английският език е най-широко разпространеният език в нашето съвремие - официален език в повече страни от всеки друг и предпочитан международен език по отношение на бизнеса, политиката, образованието и науката. Професи­оналното владеене на английски език е предимство във всяка сфера.

Английската филология съчетава задълбоченото практическо изучаване на езика с теоретична подготовка по лингвистика и литература. Историята на английския език е история на натрупване на речниковото му богатство и обо­собяване на онази специфика на изказа, която е неделима от обаянието на англоезичната литература.

Университетската програма по английски език и литература осигурява пла­вен преход от училищното към академичното обучение по езика, а предвидени­те в учебния план избираеми предмети дават възможност на студентите да по­лучат профилирани знания в зависимост от интересите си. Катедрата привлича и квалифицирани специалисти, носители на езика, които предлагат алтернатив­на гледна точка и собствен (британски/американски) подход към преподаването.

Специалността предлага възможности за максимално повишаване на зна­нията и уменията по английски език (говорене, слушане, четене, писане) в по­сока на интегрираната употреба, придобиване на знания в редица области: англоезична литература и лингвистика, културология, превод, основни мето­дически и педагогически дисциплини, свързани с преподаването на английски език. Повечето теоретични дисциплини се преподават на английски език. При­лаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мо­билност в страната и в чужбина.

Възможности за реализация: учители по английски език и литература (в общо­образователни и специализирани средни училища); специалисти в образователни и културни институции; преводачи; консултанти по език и култура (на Великобри­тания и САЩ) в местни и международни правителствени и неправителствени ор­ганизации и институции; специалисти в печатни и електронни медии; изследова­тели в областта на общата лингвистика, сравнителното езикознание, литератур­ната теория и историята на литературата; експерти и консултанти в български и чуждестранни фирми, в туристическия бизнес, в издателския бранш, в библиоте­ките и други; по-нататъшно обучение за придобиване на образователно-квалифи­кационната степен „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“.

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по български език и лите­ратура

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: задочна

Специалността „Българска филология“ стои в основата на националното хуманитарно знание и следва традициите на българското филологическо об­разование от 120 г. насам.

В нея се придобиват солидни теоретични знания по всички езиковедски и ли­тературоведски дисциплини, включени в учебния план на специалността. Доби­ват се и практически умения, осигуряващи прилагането им в разнообразни сфе­ри на обществения живот. Студентите развиват способности за адаптиране към условията на самостоятелна професионална дейност и работа в екип.

Специалистът филолог по роден език и литература може: да организира и ръководи успешно учебно-възпитателния процес при обучението по български език и литература; да анализира точно и вярно теоретичните тенденции и на­соки в учебно-възпитателната работа при обучението по български език и ли­тература; да намира подходящи подходи за общуване с учениците, на които преподава български език и литература.

Квалификационната подготовка за завършващите специалността „Българ­ска филология“ се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултатив­ни дисциплини.

В хода на следването са предвидени летни експедиции за теренна работа по дисциплината „Диалектология“. Допълнителна възможност за чуждоезиково обучение и за придобиване на сертифицирани международни дипломи пре­доставя Центърът за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет. Студентският лингвистичен клуб и ежегодната Национална научна конференция за студенти и докторанти създават подходяща среда за извънаудиторни занимания и научноизследователска дейност.

Завършилите специалността „Българска филология" могат да упражня­ват дейност като: учители по български език и литература в основния и сред­ния курс на българското образование; филолози специалисти и експерти в разнообразни български образователни и културни институции; експерти, представители и консултанти по език и култура на страната в местни и между­народни правителствени и неправителствени организации и институции; жур­налисти в печатни и електронни медии; редактори и коректори в масмедии и издателства; изследователи в областта на предпочитаната от тях филологи­ческа дисциплина.

Дипломиралите се бакалаври могат да продължат обучението си в образо­вателно-квалификационната степен „магистър“ и в образователната и научна степен „доктор“, както и да участват в различни форми на продължаващо об­учение през целия живот.

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по руски език и лите­ратура

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Потенциалът и перспективността при избора на специалността „Руска филология“ е предопределен от редица обективни факти: руският е езикът на първата по мащабите си в Европа и петата в света икономика; съгласно последните данни той запазва второто място по разпространеност в интернет пространството; това е езикът на държава, която традиционно е един от основните външнотърговски партньори на България и се нарежда сред най-големите чужди инвеститори за страната ни; броят на рускоговорещите туристи заема едно от челните места в сравнение с останалите, а статистиката сочи, че руснаците са най-голямата група чужди граждани, живеещи в страната ни. Очертаният контекст е показателен за нуждата от подготвени в областта на руския език специалисти.

Предлага подготовка както за студенти от нулево ниво, така и за такива, владеещи езика на различни нива, за които се осигурява надграждащо специализирано обучение. Квалификационната подготовка за завършващите специалността се осъществява в рамките на общотеоретична, специализирана и практическа подготовка чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и осигурява конкурентоспособност на съвременния пазар на труда. Изучават се езикознание и литературознание, история на езика и основни теоретични аспекти на съвременния руски език, странознание, руска литература, историческа лингвистика и съвременен български език с акцент върху езиковата култура, практически руски език, основни методически и педагогически дисциплини. Утвърдена практика е включването в учебния план на модулни дисциплини, водени от гост лектори от Русия. В хода на следването на студентите се предоставят възможности за посещаване на езикови курсове в Русия и за участие в международните програми за студентски обмен.

На разположение на студентите е богато оборудван със съвременни технологии Център за руски език и култура, разполагащ с дискове и касети с филми и музика, както и разнообразна литература на хартиен носител.

Завършилите могат да работят като учители по руски език и литература в основния и средния курс на училищата, в специализирани школи и институти, могат да се реализират като експерти в различни образователни и културни институции, като консултанти по руски език и култура на страната в местни, национални и международни организации и институции, като специалисти филолози (преводачи, секретар-референти, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, коректори) в печатни и електронни медии – радио, телевизия и др., като сътрудници в рекламни агенции и издателства, като туроператори и сътрудници на туристически фирми, като изследователи в областта на предпочитаната от тях филологическа дисциплина.

Завършилите „Руска филология“ могат да продължат обучението си в широка гама от специалности за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ (допълнително не по-малко от една година) и образователната и научна степен „доктор“.

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по руски език и лите­ратура

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: задочна

Потенциалът и перспективността при избора на специалността „Руска филология“ е предопределен от редица обективни факти: руският е езикът на първата по мащабите си в Европа и петата в света икономика; съгласно последните данни той запазва второто място по разпространеност в интернет пространството; това е езикът на държава, която традиционно е един от основните външнотърговски партньори на България и се нарежда сред най-големите чужди инвеститори за страната ни; броят на рускоговорещите туристи заема едно от челните места в сравнение с останалите, а статистиката сочи, че руснаците са най-голямата група чужди граждани, живеещи в страната ни. Очертаният контекст е показателен за нуждата от подготвени в областта на руския език специалисти.

Предлага подготовка както за студенти от нулево ниво, така и за такива, владеещи езика на различни нива, за които се осигурява надграждащо специализирано обучение. Квалификационната подготовка за завършващите специалността се осъществява в рамките на общотеоретична, специализирана и практическа подготовка чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и осигурява конкурентоспособност на съвременния пазар на труда. Изучават се езикознание и литературознание, история на езика и основни теоретични аспекти на съвременния руски език, странознание, руска литература, историческа лингвистика и съвременен български език с акцент върху езиковата култура, практически руски език, основни методически и педагогически дисциплини. Утвърдена практика е включването в учебния план на модулни дисциплини, водени от гост лектори от Русия. В хода на следването на студентите се предоставят възможности за посещаване на езикови курсове в Русия и за участие в международните програми за студентски обмен.

На разположение на студентите е богато оборудван със съвременни технологии Център за руски език и култура, разполагащ с дискове и касети с филми и музика, както и разнообразна литература на хартиен носител.

Завършилите могат да работят като учители по руски език и литература в основния и средния курс на училищата, в специализирани школи и институти, могат да се реализират като експерти в различни образователни и културни институции, като консултанти по руски език и култура на страната в местни, национални и международни организации и институции, като специалисти филолози (преводачи, секретар-референти, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, коректори) в печатни и електронни медии – радио, телевизия и др., като сътрудници в рекламни агенции и издателства, като туроператори и сътрудници на туристически фирми, като изследователи в областта на предпочитаната от тях филологическа дисциплина.

Завършилите „Руска филология“ могат да продължат обучението си в широка гама от специалности за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ (допълнително не по-малко от една година) и образователната и научна степен „доктор“.

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по френски език и лите­ратура

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Френският език е един от официалните езици на Европейския съюз и осно­вен език за голяма част от европейските институции, разположени в Страсбург и Брюксел. В този смисъл интересът към него е сериозен, а владеенето му може да бъде предимство при кандидатстване за работа в тези институции.

Подготовката на студентите в специалността се осъществява по съвременна програма, включваща фундаментална общотеоретична и практическа подготов­ка, както и широк профил от специализиращи дисциплини с цел да се осигури по-добра конкурентоспособност съобразно с повишените изисквания на пазара на труда. Избираемите и факултативните дисциплини дават възможност на студентите сами да направят избор в зависимост от интересите си.

В университетската програма по френски език и литература са включени об- щотеоретични езиковедски и литературоведски дисциплини, изучава се историята и съвременното развитие на френския език, странознание, история на френската литература, основни методически и педагогически дисциплини. Програмата пред­лага възможности за задълбочаване на знанията по френски език в областта на устния и художествения превод. Специализираните теоретични дисциплини (лин­гвистични и литературни) се преподават на френски език. По желание в рамките на факултативните дисциплини е предвидено изучаване на испански език.

Обучението на студентите по специалността „Френска филология" се провежда в сътрудничество с френски университети (в Париж, Каен), с меж­дународни франкофонски институции (Agence Universitaire Francophone), с Френския културен институт.

Завършилите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър“ с професионална квалификация „филолог и учител по френски език и литература“. Те могат да работят като преподаватели по френски език и литература в общообразователни и специализирани училища, в специализирани школи, в различни културни институции, в библиотеки и институти; могат да осъществяват научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата, могат да се реализират като експерти в национални и международни организации и институции, като специалисти филолози (пре­водачи, секретари), в издателския бранш (редактори, коректори), в печатните и електронните медии (сътрудници, кореспонденти), в български и чуждестранни фирми, в рекламни агенции, като сътрудници на фирми в туристическия бранш, като изследователи в областта на лингвистиката и литературата.

Завършилите специалността „Френска филология“ могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационната сте­пен „магистър" и образователната и научна степен „доктор" в широка гама от магистърски програми и докторантури..

Завършилите „Руска филология“ могат да продължат обучението си в широка гама от специалности за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ (допълнително не по-малко от една година) и образователната и научна степен „доктор“.

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по английски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

В специалността „Български език и английски език“ се изучават езикозна­ние и литературознание, история и съвременно състояние на българския език и на английския език, история на българската литература и на английската лите­ратура, основни методически и педагогически дисциплини, както и избираеми и факултативни дисциплини с общофилологическа и хуманитарна насоченост.

Англицистичната част на специалността предлага възможности за максимално усъвършенстване на знанията и уменията по английски език (говорене, слушане, четене, писане) в посока на интегрирана употреба, придобиване на знания в областите на англоезичната литература и лингвистика, културология, превод, ос­новни методически и педагогически дисциплини, свързани с преподаването на ан­глийския език. Повечето теоретични дисциплини се преподават на английски език.

Българистичната част предлага придобиването на задълбочени знания за българския език, литература и култура, както и методически умения за препо­даването им.

Квалификацията позволява осъществяване на учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата. Завърши­лите бакалаври се реализират като учители по български език и литература и по английски език и литература в общообразователните училища.

Съществуват възможности за продължаване на обучението в по-високи обра­зователни степени - широк спектър от магистърски програми и докторантури в различни хуманитарни области. Подготовката по двата езика предполага възмож­ности за реализация в преводаческата, медийната и консултативната сфера.

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по испански език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Специалността „Български език и испански език" изгражда бъдещия екс­перт филолог по български език и испански език, както и бъдещия учител в сферата на обучението по български език и по испански език.

По време на обучението студентите усъвършенстват знанията и уменията, предполагани като задължително усвоени в средния курс на българското учили­ще; повишават езиковата, литературоведската и социокултурната си компетент­ност, както и мотивираността си за изучаване на хуманитарна проблематика; по­лучават солидни теоретични знания по всички езиковедски и литературоведски дисциплини, включени в учебния план на специалността, и практически умения, осигуряващи прилагането им в пазарна среда и в разнообразни сфери на обще­ствения живот; способност за адаптивност в условията на професионалната реа­лизация; умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип.

Завършилите специалността умеят да прилагат на практика придобитите по време на обучението във Филологическия факултет знания в конкретна професионална среда; да организират и ръководят успешно учебно-възпита­телния процес при обучението по български език и литература; да анализират точно и вярно теоретичните тенденции и насоки в учебно-възпитателната ра­бота при обучението по испански език; да намират ефективни подходи за об­щуване с учениците, на които преподават.

Реализацията на бакалаврите по български език и испански език е като учители по испански език и по български език и литература в основния и сред­ния курс на българското училище; филолози специалисти и експерти в различ­ни български образователни и културни институции; консултанти по език и ку­лтура на страната в местни и международни правителствени и неправител­ствени организации и институции; работещи в печатни и електронни медии; изследователи в областта на предпочитаната от тях филологическа дисципли­на; консултанти, представители и експерти в местни и международни прави­телствени и неправителствени организации и институции.

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по история

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Обучението по специалността „Български език и история“ стъпва върху равнопоставеността на направленията „История“ и „Български език и литера­тура“ с цел придобиване на хуманитарни знания с широка приложимост. Изу­чават се езиковедски и литературоведски дисциплини – история и съвременно състояние на българския език, българска литература и чужди литератури, фолклорна и модерна култура. От историческото направление са застъпени археология и етнология, антична и средновековна, нова и съвременна история на света и на България, както и история на балканските народи, тракология, византология. Студентите изучават още и четири избираеми дисциплини (на­пример „Лингвогеография на Европа“, „Литература и мултимедия“ и др.), които могат да бъдат и от учебните планове на други специалности и факултети

.

В хода на следването е предвидена учебна археологическа екскурзия, а също и лятна експедиция за теренна работа по дисциплината „Историческа лингвистика“. Допълнителна възможност за чуждоезиково обучение и за при­добиване на сертифицирани международни дипломи предоставя Центърът за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет. Различни клубове, центрове и инициативи, като Студентския историко-археологически клуб, Студентския философски дискусионен клуб, Центъра за антропологични и етно-социологически изследвания към Философско-историческия факултет, ежегодната научна студентска конференция, създават подходяща среда за извънаудиторни занимания и научноизследователска дейност.

Учебният план е подчинен на европейската система за натрупване и тран­сфер на кредити. В рамките на следването студентите от специалността „Български език и история" имат възможност да се обучават и в над 20 уни­верситета в Европа, партньори на Филологическия факултет по линия на меж­дународни образователни програми за студентска мобилност. Продължител­ността на пребиваването в университети партньори е от 3 до 12 месеца с га­рантирано пълно академично признаване на натрупаните там кредити.

Завършилите могат да осъществяват научна, методическа и организационна дейност в системата на образованието и културата, да работят в различни сфе­ри на обществено-икономическия живот, които изискват висше хуманитарно об­разование. Придобилите степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си в магистърски програми по история, литература, език, културология, европеистика, както и по специализирани направления като актуална българистика, ар­хеологическо наследство и културен мениджмънт, културен туризъм и културно проектиране, управление на изследователската дейност, иновациите и предприемачеството, дипломация и международни отношения, мениджмънт на кул­турата, образователен мениджмънт и др.

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по история

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: задочна

Обучението по специалността „Български език и история“ стъпва върху равнопоставеността на направленията „История“ и „Български език и литера­тура“ с цел придобиване на хуманитарни знания с широка приложимост. Изу­чават се езиковедски и литературоведски дисциплини – история и съвременно състояние на българския език, българска литература и чужди литератури, фолклорна и модерна култура. От историческото направление са застъпени археология и етнология, антична и средновековна, нова и съвременна история на света и на България, както и история на балканските народи, тракология, византология. Студентите изучават още и четири избираеми дисциплини (на­пример „Лингвогеография на Европа“, „Литература и мултимедия“ и др.), които могат да бъдат и от учебните планове на други специалности и факултети

.

В хода на следването е предвидена учебна археологическа екскурзия, а също и лятна експедиция за теренна работа по дисциплината „Историческа лингвистика“. Допълнителна възможност за чуждоезиково обучение и за при­добиване на сертифицирани международни дипломи предоставя Центърът за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет. Различни клубове, центрове и инициативи, като Студентския историко-археологически клуб, Студентския философски дискусионен клуб, Центъра за антропологични и етно-социологически изследвания към Философско-историческия факултет, ежегодната научна студентска конференция, създават подходяща среда за извънаудиторни занимания и научноизследователска дейност.

Учебният план е подчинен на европейската система за натрупване и тран­сфер на кредити. В рамките на следването студентите от специалността „Български език и история" имат възможност да се обучават и в над 20 уни­верситета в Европа, партньори на Филологическия факултет по линия на меж­дународни образователни програми за студентска мобилност. Продължител­ността на пребиваването в университети партньори е от 3 до 12 месеца с га­рантирано пълно академично признаване на натрупаните там кредити.

Завършилите могат да осъществяват научна, методическа и организационна дейност в системата на образованието и културата, да работят в различни сфе­ри на обществено-икономическия живот, които изискват висше хуманитарно об­разование. Придобилите степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си в магистърски програми по история, литература, език, културология, европеистика, както и по специализирани направления като актуална българистика, ар­хеологическо наследство и културен мениджмънт, културен туризъм и културно проектиране, управление на изследователската дейност, иновациите и предприемачеството, дипломация и международни отношения, мениджмънт на кул­турата, образователен мениджмънт и др.

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по италиански език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Специалността „Български език и италиански език“ е със срок на обучение 4 години. Изучават се езикознание и литературознание, история и съвременно състояние на българския език и на италианския език, история на българската ли­тература и на италианската литература, основни методически и педагогически дисциплини, както и избираеми и факултативни дисциплини с общофилологичес- ка и хуманитарна насоченост.

Специалността се открива със специалната подкрепа на Италианския култу­рен център, който в продължение на години финансираше факултативното изуча­ване на езика. Двустранните отношения с университетите във Венеция и Флорен­ция създадоха условия за въвеждането на тази специалност. През 2008 г. Лети- ция Морати (кмет на Милано) получи почетното звание „доктор хонорис кауза“ на ПУ „Паисий Хилендарски“, а преди това негови носители от Италия бяха Карло Анчелоти (футболен треньор и деятел) и проф. д-р Джовани Станджелини.

Квалификацията ще позволи на студентите да осъществяват учебна, научно- методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата. Завършилите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър“ с професионална квалификация „учител по български език и литература и учител по италиански език“ в общообразователните училища.

Съществуват възможности за продължаване на обучението в по-високи обра­зователни степени - широк спектър от магистърски програми и докторантури в различни хуманитарни области. Подготовката по двата езика предполага възмож­ности за реализация в преводаческата, медийната и консултативната сфера.

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по китайски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Специалността „Български език и китайски език“ е нова специалност във Филологическия факултет и е важна стъпка към навлизането на азиатски­те езици и култури в портфолиото на филологическите специалности в Плов­див. Нейното откриване е в отговор на нарастващия интерес към изучаването на културите и езиците на азиатските страни и особено на бързоразвиващата се икономика и богатата история и култура на Китайската народна република.

Специалността е изградена върху изучаването на родния език и на китай­ския език от нивото на начинаещи. Завършилите получават професионалната квалификация „учител по български език и литература и учител по китайски език" в общообразователните училища. Овладяването на китайския език се съ­четава с изучаването на историята, философията и литературата на Китай, за­познаване с етническото разнообразие, географията и икономиката.

Преподаването на китайския език започва от равнище за начинаещи, а за изучавалите китайски език в средното училище се сформира група на напред­налите.

Специалността дава възможност за разнообразна професионална реали­зация. Дипломиралите се могат да кандидатстват за работа в държавната ад­министрация, да се занимават с преводаческа и издателска дейност, да зае­мат позиции в туристическата индустрия или в средствата за масова инфор­мация, да работят в китайски фирми, които организират бизнеса си у нас, или в български фирми, които имат делови контакти с Китай.

През курса на обучение се изучават както теоретически, така и практически дисциплини. Застъпени са теорията на литературата и общото езикознание, класическите езици. Проследява се развитието на художествената литература на двата народа. Немалко внимание е отделено и на практическото усвояване на българския и на китайския език, като последният се изучава под ръководс­твото на носители на езика (native speaker). Въвеждането на изучаването на китайския език става със съдействието на Посолството на Китайската народна република в София, Института „Конфуций“ и университетите партньори от градовете Чанчун и Тиендзин.

Специалността е подходяща както за хора, които искат да получат своята първа квалификация във висше училище, така и за тези, които натрупват ком­петентности в нови и перспективни области.

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по новогръцки език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

По своята ориентация специалността предполага задълбочено филологи­ческо познаване за двата езика. През първата и втората година от обучение­то, редом с интензивното изучаване на практически новогръцки език, програ­мата предлага теоретични курсове по общо езикознание, литературознание, фолклор, класически езици и др. През третата и четвъртата година се акцен­тува на специализирани модули и интензивна работа върху овладяването на новогръцкия език в целия му спектър. Изучаването на родния и на чуждия език се интегрира с гръцката история, култура, литература, като за постигане на оп­тимално качество се разчита на утвърден преподавателски състав от наши и чужди лектори и най-съвременни средства и методи на обучение.

Компетентността на завършилите включва придобиване на умения да из­вършват писмен и устен превод от и на новогръцки език, да преподават българ­ски и новогръцки език, като използват знанията си в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, историята и развитието на езика. Това им дава възможност да се реализират като учители, преводачи, специалисти филолози (кореспонденти, литературни сътрудници, редактори) в средствата за масова информация или да осъществяват организационно-управленска дейност в сферата на културния и хуманитарно ориентирания бизнес.

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по руски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Специалността „Български език и руски език“ предлага на студентите задълбочени знания и умения за прилагането им в областта на българския и на руския език. Потенциалът и перспективността при избора на специалност, включваща руски език, е предопределен от редица обективни факти: руският е езикът на първата по мащабите си в Европа и петата в света икономика; съгласно последните данни той запазва второто място по разпространеност в интернет пространството; това е езикът на държава, която традиционно е един от основните външнотърговски партньори на България и се нарежда сред най-големите чужди инвеститори за страната ни; броят на рускоговорещите туристи заема едно от челните места в сравнение с останалите, а статистиката сочи, че руснаците са най-голямата група чужди граждани, живеещи в страната ни. Очертаният контекст е показателен за нуждата от подготвени в областта на руския език специалисти.

Специалността предлага подготовка както за студенти от нулево ниво на владеене на руски език, така и за такива, владеещи езика на различни нива, за които се осигурява надграждащо специализирано обучение. Квалификационната подготовка на завършващите специалността се осъществява в рамките на общотеоретично, специализирано и практическо обучение чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и осигурява конкурентоспособност на съвременния пазар на труда. Изучават се езикознание и литературознание, основни теоретични аспекти на съвременния руски език, история на българската литература и на западноевропейската литература, история на руската литература, странознание, история и съвременно състояние на българския език, практически руски език, основни методически и педагогически дисциплини.

На разположение на студентите е богато оборудван със съвременни технологии Център за руски език и култура, разполагащ с дискове и касети с филми и музика, както и разнообразна литература на хартиен носител.

Завършилите могат да работят като учители по български език и литература и по руски език и литература в общообразователните училища, в специализирани школи и институти, в различни образователни и културни институции; като консултанти по руски език и култура в местни, национални и международни организации и институции; като преводачи, секретар-референти, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, коректори в печатни и електронни медии – радио, телевизия и др.; като сътрудници в рекламни агенции и издателства; като туроператори и сътрудници на туристически фирми, както и да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата.

Дипломиралите се в специалността „Български език и руски език" могат да продължат обучението си в широка гама от специалности за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ (допълнително не по-малко от една година) и в образователната и научна степен „доктор“.

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по руски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: задочна

Специалността „Български език и руски език“ предлага на студентите задълбочени знания и умения за прилагането им в областта на българския и на руския език. Потенциалът и перспективността при избора на специалност, включваща руски език, е предопределен от редица обективни факти: руският е езикът на първата по мащабите си в Европа и петата в света икономика; съгласно последните данни той запазва второто място по разпространеност в интернет пространството; това е езикът на държава, която традиционно е един от основните външнотърговски партньори на България и се нарежда сред най-големите чужди инвеститори за страната ни; броят на рускоговорещите туристи заема едно от челните места в сравнение с останалите, а статистиката сочи, че руснаците са най-голямата група чужди граждани, живеещи в страната ни. Очертаният контекст е показателен за нуждата от подготвени в областта на руския език специалисти.

Специалността предлага подготовка както за студенти от нулево ниво на владеене на руски език, така и за такива, владеещи езика на различни нива, за които се осигурява надграждащо специализирано обучение. Квалификационната подготовка на завършващите специалността се осъществява в рамките на общотеоретично, специализирано и практическо обучение чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и осигурява конкурентоспособност на съвременния пазар на труда. Изучават се езикознание и литературознание, основни теоретични аспекти на съвременния руски език, история на българската литература и на западноевропейската литература, история на руската литература, странознание, история и съвременно състояние на българския език, практически руски език, основни методически и педагогически дисциплини.

На разположение на студентите е богато оборудван със съвременни технологии Център за руски език и култура, разполагащ с дискове и касети с филми и музика, както и разнообразна литература на хартиен носител.

Завършилите могат да работят като учители по български език и литература и по руски език и литература в общообразователните училища, в специализирани школи и институти, в различни образователни и културни институции; като консултанти по руски език и култура в местни, национални и международни организации и институции; като преводачи, секретар-референти, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, коректори в печатни и електронни медии – радио, телевизия и др.; като сътрудници в рекламни агенции и издателства; като туроператори и сътрудници на туристически фирми, както и да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата.

Дипломиралите се в специалността „Български език и руски език" могат да продължат обучението си в широка гама от специалности за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ (допълнително не по-малко от една година) и в образователната и научна степен „доктор“.

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по турски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Специалността „Български език и турски език“ е създадена през 2009 г. във Филологическия факултет. Нейното откриване е в отговор на нарастващия интерес към изучаването на културите и езиците на страните, които са наши съседи на Балканския полуостров.

Специалността е изградена върху изучаването на българския език и на турския език от нивото на начинаещи. Завършилите получават професионал­на квалификация „учител по български език и литература и учител по турски език“ в общообразователните училища.

Специалността дава възможност за разнообразна професионална реали­зация. Дипломиралите се могат да кандидатстват за работа в държавната ад­министрация, да се занимават с преводаческа и издателска дейност, да зае­мат позиции в туристическата индустрия или в средствата за масова инфор­мация, да работят в български и турски фирми, опериращи в двете страни.

През курса на обучение се изучават както теоретични, така и практически дисциплини. Застъпени са теорията на литературата и общото езикознание, класическите езици. Проследява се развитието на художествената литература на двата народа. Немалко внимание е отделено и на практическото усвояване на българския и на турския език.

Специалността е подходяща както за хора, които искат да получат своята първа квалификация във висше училище, така и за тези, които натрупват ком­петентности в нови и перспективни области.

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по френски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: задочна

Специалността „Български език и френски език“ изгражда бъдещия експерт филолог по български език и френски език, както и бъдещия учител в сферата на обучението по български език и по френски език.

По време на обучението студентите усъвършенстват знанията и уменията, предполагани като задължително усвоени в средния курс на българското училище; повишават езиковата, литературоведската и социокултурната си компетентност, както и мотивираността си за изучаване на хуманитарна проблематика; получават солидни теоретични знания по всички езиковедски и литературоведски дисциплини, включени в учебния план на специалността, и практически умения, осигуряващи прилагането им в пазарна среда и в разнообразни сфери на обществения живот; способност за адаптивност в условията на професионалната реализация; умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип.

Завършилите специалността умеят да прилагат на практика придобитите по време на обучението във Филологическия факултет знания в конкретна професионална среда; да организират и ръководят успешно учебно-възпитателния процес при обучението по български език и литература; да анализират точно и вярно теоретичните тенденции и насоки в учебно-възпитателната работа при обучението по френски език; да намират ефективни подходи за общуване с учениците, на които преподават.

Реализацията на бакалаврите по български език и френски език е като учители по френски език и по български език и литература в основния и средния курс на българското училище; филолози специалисти и експерти в различни български образователни и културни институции; консултанти по език и култура на страната в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции; работещи в печатни и електронни медии; изследователи в областта на предпочитаната от тях филологическа дисциплина; консултанти, представители и експерти в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции.

■ Английски език и немски език с бизнес администрация

■ Английски език и френски език с бизнес администрация

■ Английски език и испански език с бизнес администрация

■ Английски език и руски език с бизнес администрация

■ Английски език и новогръцки език с бизнес администрация

■ Английски език и турски език с бизнес администрация

■ Английски език и чешки език с бизнес администрация

■ Английски език и полски език с бизнес администрация

■ Английски език и сръбски език с бизнес администрация

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач, филолог експерт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Специалността има за цел да формира у студентите комплексни познания по два чужди езика и по бизнес администрация. С придобитата квалификация бъдещите абсолвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.

Обучението включва образователен пакет от научни знания в областта на историята и съвременното състояние на изучаваните чужди езици (фонетична, лексикална, граматична и стилистична система), както и в сферата на бизнес администрацията: административен мениджмънт; административно право; европейски проекти; електронна търговия; държавно и публично управление; реклама и рекламна политика; връзки с обществеността; практики в местната власт; бюджет на проекти; мениджмънт в публичните прояви; основи на предприемачеството; планиране на личната кариера; политика и публична власт; разрешаване на конфликти; социология и психология в управлението; стратегически публичен мениджмънт; структура на публичния сектор; управление на екипи; управление на иновациите и инвестициите в публичния сектор; управление на организационната култура; управление на риска; фирмена култура.

Модулът с дисциплини по маркетинг дава базисни знания по икономика и уп­равление, познания за маркетинговия прУчебният процес в специалността се провежда по сходна схема за първия език (английски) и за втория език, с тази разлика, че обучението по вторите езици стартира от начално ниво. Програмата предвижда овладяването на базисния език да завърши на ниво С1, а на втория език – на ниво B2 от Европейската езикова рамка.

Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

■ Английски език и немски език с информационни технологии

■ Английски език и френски език с информационни технологии

■ Английски език и испански език с информационни технологии

■ Английски език и руски език с информационни технологии

■ Анг­лийс­ки език и чешки език с информационни технологии

■ Анг­лийс­ки език и полски език с информационни технологии

■ Анг­лийс­ки език и сръбски език с информационни технологии

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач, филолог експерт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Членството на България в Европейския съюз поставя страната ни в благо­приятни условия на културна, научна и образователна интеграция, но и налага необходимостта от търсене на нови подходи в обучението по чужди езици. Специалността „Лингвистика с информационни технологии“ отговаря изця­ло на тази необходимост, създавайки условия за усвояване на най-добрите постижения на класическата и съвременната лингвистика и прилагането им в практиката на бъдещите преводачи, редактори, консултанти, филолози екс­перти и др. Наред с усъвършенстването на чуждоезиковата компетентност в рамките на специалността се предвижда и детайлно запознаване с основни софтуерни продукти, подпомагащи реализацията на дипломиралите се бака­лаври не само в чисто филологически професионални сфери, но и в други области – мениджмънт, бизнес администрация, връзки с обществеността и пр. Специалността има за цел да формира у студентите комплексни познания по два чужди езика и по информационни технологии. С придобитата квалификация бъдещите абсолвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като прево­дачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, кон­султантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библио­теки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.

Обучението включва образователен минимум научни знания в областта на ис­торията и съвременното състояние на двата чужди езика (фонетична, лексикална, граматична и стилистична система), както и в сферата на информационните тех­нологии (работа с Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Adobe Reader, Internet).

Учебният процес в специалността се провежда по сходна схема за първия (ан­глийски език) и за втория (немски, френски, испански език или руски език), с тази разлика, че обучението по втория език стартира от начално ниво. Програмата предвижда ов­ладяването на базисния език да завърши на ниво С1, а на втория език - на ниво B2 от Европейската езикова рамка. Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

■ Английски език и немски език с маркетинг

■ Английски език и френски език с маркетинг

■ Английски език и испански език с маркетинг

■ Английски език и руски език с маркетинг

■ Английски език и чешки език с маркетинг

■ Английски език и полски език с маркетинг

■ Английски език и сръбски език с маркетинг

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач, филолог експерт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Специалността има за цел да формира у студентите комплексни познания по два чужди езика и по маркетинг. С придобитата квалификация бъдещите аб­солвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултант­ски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.

Обучението включва образователен пакет от научни знания в областта на ис­торията и съвременното състояние на двата чужди езика (фонетична, лексикална, граматична и стилистична система), както и в сферата на маркетинга: маркетин­гов мениджмънт; връзки с обществеността; реклама и рекламна политика; стокови борси; комуникации и комуникационна политика; анализ на риска; корпоративни финанси; маркетингови изследвания; икономически теории; статистика; социоло­гия на икономиката; макроикономика; геоикономика; основи на правото; основи на управлението; стопанска история. Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

Модулът с дисциплини по маркетинг дава базисни знания по икономика и уп­равление, познания за маркетинговия процес и маркетинговата дейност на отдел­ни пазари и сфери на стопанския живот на различни управленски равнища. Сту­дентите с два чужди език изграждат в профила си компетентности и умения за проектиране и провеждане на маркетингови проучвания, за разработване на мар­кетингови стратегии, техники и практики за навлизане на пазара, за стабилизира­не и разширяване на пазарни позиции.Учебният процес в специалността се провежда по сходна схема за първия (английски език) и за втория (немски, френски, испански или руски) език, с тази разлика, че обучението по втория език стартира от начално ниво. Програмата предвижда овладяването на базисния език да завърши на ниво С1, а на втория език – на ниво В2 от Европейската езикова рамка.

■ Приложна лингвистика (Английски език с испански език)

■ Приложна лингвистика (Английски език с италиански език)

■ Приложна лингвистика (Английски език с китайски език)

■ Приложна лингвистика (Английски език с корейски език)

■ Приложна лингвистика (Английски език с немски език)

■ Приложна лингвистика (Английски език с руски език)

■ Приложна лингвистика (Английски език с френски език)

■ Приложна лингвистика (Английски език с новогръцки език)

■ Приложна лингвистика (Английски език с турски език)

■ Приложна лингвистика (Английски език с чешки език)

■ Приложна лингвистика (Английски език с полски език)

■ Приложна лингвистика (Английски език със сръбски език)

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач и учител по първия изу­чаван език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Бакалавърската програма по приложна лингвистика подготвя специалисти преводачи, владеещи два чужди езика (първият чужд език е английски, немски, френски или испански; вторият чужд език е по избор на студента – руски, испански, италиански, английски, немски, френски, китайски, корейски, чешки, полски, сръбски, новогръцки или турски). Тя има теоретико-приложен характер и се стреми да отговори на нарастващите потребности на обществото от висококвалифицирани преводачи и учители за нуждите на глобализиращия се свят.

Учебният план включва изучаване на задължителни дисциплини, които осигуряват необходимите за преводача фундаментални филологически познания и овладяване на изучаваните два чужди езика. Чрез модулите на избираемите дисциплини студентите могат да избират профила, в който искат да протече тяхното обучение, съобразно с интересите си и личната си представа за бъдещата професионална дейност като преводачи. Факултативните дисциплини допълват общата подготовка на студентите в съответствие с техните лични предпочитания.

Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

Програмата не изисква предварителни знания по втория език.

■ Приложна лингвистика (Немски език с английски език)

■ Приложна лингвистика (Немски език с италиански език)

■ Приложна лингвистика (Немски език с испански език)

■ Приложна лингвистика (Немски език с китайски език)

■ Приложна лингвистика (Немски език с корейски език)

■ Приложна лингвистика (Немски език с новогръцки език)

■ Приложна лингвистика (Немски език с руски език)

■ Приложна лингвистика (Немски език с турски език)

■ Приложна лингвистика (Немски език с френски език)

■ Приложна лингвистика (Немски език с чешки език)

■ Приложна лингвистика (Немски език с полски език)

■ Приложна лингвистика (Немски език със сръбски език)

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач и учител по първия изу­чаван език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Бакалавърската програма по приложна лингвистика подготвя специалисти преводачи, владеещи два чужди езика (първият чужд език е английски, немски, френски или испански; вторият чужд език е по избор на студента – руски, испански, италиански, английски, немски, френски, китайски, корейски, чешки, полски, сръбски, новогръцки или турски). Тя има теоретико-приложен характер и се стреми да отговори на нарастващите потребности на обществото от висококвалифицирани преводачи и учители за нуждите на глобализиращия се свят.

Учебният план включва изучаване на задължителни дисциплини, които осигуряват необходимите за преводача фундаментални филологически познания и овладяване на изучаваните два чужди езика. Чрез модулите на избираемите дисциплини студентите могат да избират профила, в който искат да протече тяхното обучение, съобразно с интересите си и личната си представа за бъдещата професионална дейност като преводачи. Факултативните дисциплини допълват общата подготовка на студентите в съответствие с техните лични предпочитания.

Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

Програмата не изисква предварителни знания по втория език.

■ Приложна лингвистика (Френски език с английски език)

■ Приложна лингвистика (Френски език с испански език)

■ Приложна лингвистика (Френски език с италиански език)

■ Приложна лингвистика (Френски език с немски език)

■ Приложна лингвистика (Френски език с новогръцки език)

■ Приложна лингвистика (Френски език с китайски език)

■ Приложна лингвистика (Френски език с корейски език)

■ Приложна лингвистика (Френски език с руски език)

■ Приложна лингвистика (Френски език с турски език)

■ Приложна лингвистика (Френски език с чешки език)

■ Приложна лингвистика (Френски език с полски език)

■ Приложна лингвистика (Френски език със сръбски език)

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач и учител по първия изу­чаван език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Бакалавърската програма по приложна лингвистика подготвя специалисти преводачи, владеещи два чужди езика (първият чужд език е английски, немски, френски или испански; вторият чужд език е по избор на студента – руски, испански, италиански, английски, немски, френски, китайски, корейски, чешки, полски, сръбски, новогръцки или турски). Тя има теоретико-приложен характер и се стреми да отговори на нарастващите потребности на обществото от висококвалифицирани преводачи и учители за нуждите на глобализиращия се свят.

Учебният план включва изучаване на задължителни дисциплини, които осигуряват необходимите за преводача фундаментални филологически познания и овладяване на изучаваните два чужди езика. Чрез модулите на избираемите дисциплини студентите могат да избират профила, в който искат да протече тяхното обучение, съобразно с интересите си и личната си представа за бъдещата професионална дейност като преводачи. Факултативните дисциплини допълват общата подготовка на студентите в съответствие с техните лични предпочитания.

Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

Програмата не изисква предварителни знания по втория език.

■ Приложна лингвистика (Испански език с английски език)

■ Приложна лингвистика (Испански език с италиански език)

■ Приложна лингвистика (Испански език с китайски език)

■ Приложна лингвистика (Испански език с корейски език)

■ Приложна лингвистика (Испански език с немски език)

■ Приложна лингвистика (Испански език с новогръцки език)

■ Приложна лингвистика (Испански език с руски език)

■ Приложна лингвистика (Испански език с турски език)

■ Приложна лингвистика (Испански език с френски език)

■ Приложна лингвистика (Испански език с чешки език)

■ Приложна лингвистика (Испански език с полски език)

■ Приложна лингвистика (Испански език със сръбски език)

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач и учител по първия изу­чаван език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Бакалавърската програма по приложна лингвистика подготвя специалисти преводачи, владеещи два чужди езика (първият чужд език е английски, немски, френски или испански; вторият чужд език е по избор на студента – руски, испански, италиански, английски, немски, френски, китайски, корейски, чешки, полски, сръбски, новогръцки или турски). Тя има теоретико-приложен характер и се стреми да отговори на нарастващите потребности на обществото от висококвалифицирани преводачи и учители за нуждите на глобализиращия се свят.

Учебният план включва изучаване на задължителни дисциплини, които осигуряват необходимите за преводача фундаментални филологически познания и овладяване на изучаваните два чужди езика. Чрез модулите на избираемите дисциплини студентите могат да избират профила, в който искат да протече тяхното обучение, съобразно с интересите си и личната си представа за бъдещата професионална дейност като преводачи. Факултативните дисциплини допълват общата подготовка на студентите в съответствие с техните лични предпочитания.

Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

Програмата не изисква предварителни знания по втория език.