Катедрата по българска литература и теория на литературата е приемник на създадената през 1977 г. катедра по българска литература с ръководител доц. д-р И. Койнаков, а от 1984 г. – проф. д.ф.н. Б. Ганчева. Още в първото десетилетие като водещи преподаватели се утвърждават проф. д.ф.н. О. Сапарев, проф. д.ф.н. К. Протохристова, доц. д-р Ю. Николова, трайно свързали професионалния си път с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

През 1994 г. се сформират две нови катедри, като  ръководител на катедрата по българска литература и теория на литературата в началото е проф. д. ф. н. О. Сапарев, след него длъжността поема медиевистът проф. д.ф.н. Г. Петков, а техен дългогодишен и особено заслужил приемник е литературоведът доц. д-р А. Бучков. Той има основни заслуги за сформирането на солиден литературоведски екип, в който израстват редица значими съвременни изследователи като проф. д.ф.н. З. Козлуджов, проф. д.ф.н. И. Пелева, проф. д.ф.н. А. Хранова, проф. д.ф.н. Л. Липчева-Пранджева. Сериозни научни приноси и преподавателски постижения имат доц. д-р В. Янев, доц. д-р М. Йовчева, доц. д-р Д. Кръстев, доц. д-р Е. Гетова, както и младите преподаватели гл. ас. д-р А. Маринова и гл. ас. д-р В. Георгиева.

От 1999 г. научната и преподавателска дейност на катедрата е разширена и към двете основни направления се прибавя още едно –  методика на преподаването на български език и литература. Заслужили методисти като главните асистенти Л. Чеева и А. Модикян, доц. д-р П. Гарушева-Карамалакова и доц. д-р С. Райчева поставят основите на тази дейност. Понастоящем техни колеги и приемници са доц. д-р Ф. Бойкова, гл. ас. д-р И. Чолаков и гл. ас. д-р д-р К. Танева.

Преподавателската активност на членовете на катедрата включва лекционни курсове във водещи европейски университетски центрове като Санкт Петербург, Прага, Виена, Страсбург, Берлин и др. Изследователската им дейност обхваща множество национални и международни проекти и е отличена с престижни награди за хуманитаристика.

Секретар на катедратаДимитринка Димитрова

каб250-А, Ректорат; телефон: 032 261 292 ; имейл:  poeticspu@gmail.com