Катедрата по български език има дълга и сложна история. Първите преподаватели българисти постъпват на работа още с откриването на специалността Българска филология – през 1973 г. Това са Пеньо Пенев (старобългарски език), Елена Първанова (общо езикознание) и Иван Куцаров (съвременен български език). Поради все още неутвърдения характер на специалността първоначално тези преподаватели са част от Катедрата по чужди езици. На следващия етап се оформя самостоятелно звено – Катедра по българска филология, чийто ръководител е доц. Васил Люцканов (специалност Физика), сменен по-късно от доц. Иван Койнаков – първия филолог, ръководител на катедрата. До този момент няма административно разделение на езиковеди и литературоведи. Тази структурна промяна се извършва през 1975 г., когато се обособяват две българистични катедри – Катедра по българска литература с ръководител доц. Иван Койнаков и Катедра по български език с ръководител доц. Йордан Иванов. Оттук нататък всяко от двете филологически направления започва собствен развой. След Йордан Иванов ръководител на катедрата става доц. д-р Иван Куцаров (1984 г.), а от 2001 г.  – доц. д-р Вера Маровска. В различни периоди част от катедрата са били такива известни учени като проф. Мирослав Янакиев, проф. Борис Симеонов, проф. Йордан Пенчев, проф. Стоян Стоянов, проф. Светомир Иванчев, проф. Венче Попова, доц. Петър Илчев,  чл.-кор. проф. Тодор Бояджиев и др.

Нарастването на академичния състав и стремежът към по-голяма специализираност логично водят до следващото деление. През 1993 г. Катедрата се поделя на две самостоятелни звена – Катедра по български език с ръководител доц. д.ф.н. Иван Куцаров и Катедра по общо езикознание и история на българския език с ръководител доц. д-р Пеньо Пенев.

Днес в катедрата работят 13 преподаватели: трима професори, четирима доценти, шестима асистенти. Научният потенциал е представен от петима доктори и петима доктори на науките. Обучават се и четирима редовни докторанти – по морфология и по синтаксис на съвременния български език. Един от дългогодишните преподаватели – ас. Ценка Иванова Карастанева, вече е пенсионер. Извън катедрата понастоящем е и ас. Мариана Куршумова – специалист по история на новобългарския книжовен език и по съвременен български език.

През 2015 г.  Катедрата по български език претърпява тежка загуба, прощавайки се с един от любимите преподаватели на поколения студенти – гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева. Четири години по-късно (на 31 януари 2019 г.) си отива от света и доайенът на Пловдивската лингвистична школа проф. д.ф.н. Иван Куцаров – забележителен учен хуманитарист, един от най-известните у нас и в чужбина български лингвисти.

Поклон пред светлата им памет!