Всички студенти ОКС „бакалавър“ , които са се дипломирали през 2023 г., от специалностите:

 • Български език и италиански език;
 • Български език и китайски език;
 • Български език и новогръцки език;
 • Лингвистика с бизнес администрация (английски език с втори чужд език);
 • Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език);
 • Френска филология.

Всички студенти ОКС „магистър“ , които са се дипломирали през 2023 г. , от специалност:

 • Теория и практика на чуждоезиковото обучение.

от 23.02.2024 г. до 06.03.2024 г. да се явят  в стая 217 (Ректорат, етаж 2) при инспектор Северина Христодорова за подпис на дипломите.


Всички студенти ОКС „бакалавър“ , които са се дипломирали през 2023 г., от специалностите:

 • Българска филология – редовно и задочно обучение;
 • Български език и гражданско образование.

Всички студенти ОКС „магистър“ , които са се дипломирали през 2023 г. , от специалностите:

 • Балканистика;
 • Славистика;
 • Актуална българистика;
 • Методика на преподаването на руски език;
 • Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5.-12. клас).

от 21.02.2024 г. до 29.02.2024 г. да се явят  в стая 217 (Ректорат, етаж 2) при инспектор Весела Петкова за подпис на дипломите.