2023-2024

Зимна изпитна сесия: 22.01.2024 г. – 18.02.2024 г. 
Лятна изпитна сесия: 03.06.2024 г. – 30.06.2024 г. 
Поправителна и ликвидационна сесия: 01.09.2024 г. – 30.09.2024 г. 

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

Английска филология
Българска филология
Руска филология
Френска филология
Английски език и културно наследство
Български език и английски език
Български език и гражданско образование
Български език и испански език
Български език и история
Български език и италиански език
Български език и китайски език
Български език и корейски език
Български език и немски език
Български език и новогръцки език
Български език и руски език
Български език и турски език
Български език и френски език
Лингвистика с бизнесадминистрация
Лингвистика с информационни технологии /Английски и втори чужд език/
Лингвистика с маркетинг
Приложна лингвистика /Английски език и втори чужд език/
Приложна лингвистика /Немски език и втори чужд език/
Приложна лингвистика /Френски език и втори чужд език/
Приложна лингвистика /Испански език и втори чужд език/