ПРОГРАМА

за провеждане на юбилейната Двадесет и пета национална научна конференция за студенти и докторанти

(с международно участие)

Заветът на словото“,

посветена на 50-годишнината на филологиите

в ПУ „Паисий Хилендарски“

(18 – 19 май 2023 г., гр. Пловдив)

18.05.2023 г., 10:00 ч. ОТКРИВАНЕ на конференцията в 8. ауд. на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ (Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, 2. етаж)

11:00 – 17.30 ч. – РАБОТА по секции

18:00 ч. – Тържествен концерт по повод 25-годишния юбилей на Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив и 50-годишнината на филологиите в ПУ „Паисий Хилендарски“ (Учебен театър на ПУ, Ректорат, северен двор)

19:30 ч. Коктейл за участниците и гостите на конференцията (кафе-ресторант „F 10“, ул. „Цар Асен“ № 24)

19.05.2023 г., 9:30 15:30 ч. – РАБОТА по секции

16:00 ч. – ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници. Премиерана „Verba iuvenium“ – годишник на Националната конференция за студенти и докторанти (бр. 5), включващ отличените доклади от конференцията през 2022 г.

(6. ауд., Ректорат, 1. етаж)

РАЗДЕЛ ЕЗИКОЗНАНИЕ“

18.05.2023 г. (зала „Компас“, западен двор на Ректората)

Секция за докторанти

11:00 – 11:15 – Величка Илиева, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по история на българския език – В 1. лице, единствено число (поглед върху българските епиграфски паметници от периода XII – XV в.)

11:15 – 11:30 – Деян Драганов, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по лексикология на съвременния български език – Семантична вариантност в терминологията на наказателнопроцесуалното право

11:30 – 11:45 – Коста Славов, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по лексикология на съвременния български езикФразеологизми с компонент бия в публичната реч

11:45 – 12:00 – Васил Стаменов, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по съвременен български език (морфология) – Към въпроса за парадигмата на свидетелските форми в съвременния български език

12:00 – 12:30 – Дискусия

12:30 13:30 Обедна почивка

13:30 – 13:45 – Пламен Бъндев, Тракийски университет – Стара Загора, докторант по теория на възпитанието и дидактика – Сравнителни анализи на частиците в българския и немския език и ролята им в обучението по немски език

13:45 – 14:00 – Гергана Златкова, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по методика на чуждоезиковото обучение – „Катехизис за малки деца“ сред приносите на Спас Зафиров в методиката на чуждоезиковото обучение във възрожденското училище

14:00 – 14:15 – Полина Табакова, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по испански език – Към въпроса за значението относителна предходност в индикатива на испанския език в съпоставка с българския език

14:15 – 14:30 – Пламена Колева, ШУ „Еп. Константин Преславски“, докторант по съвременен български език (фонетика) – Произносителни промени в нормата на българския език

14:30 – 14:45 – Кафе пауза

Дистанционен модул (meet.google.com/afc-wbmk-hzj)

14:45 – 15:00 Аминат Берсанукаева, Белградски университет / Санктпетербургски държавен университет, История, 2. курс – Лингвистичният експеримент при изучаване на етническата обусловеност на човешкото съзнание (върху материал за концепта отмъщение – месть)

15:00 – 15:15 Альона Стоева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, докторант по методика на обучението по български език и литератураДиалогът на културите като средство за развитие на социокултурна компетентност в мултикултурна среда (споделени практики в образованието на ученици от българска народност в Молдова)

15:15 – 15:30 – Никола Лазович, Белградски университет, докторант по арабски език – Типови туђег говора у писаним медијима на арапском језику и њиховим изворима на енглеском

15:30 – 16:00 – Дискусия

Секция за бакалаври

16:00 – 16:15 – Владимир Александров, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Дерефлективация и каузативация

16:15 – 16:30 – Кристин Миланова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Особености на някои предложни изрази

16:30 – 16:45 – Диана Андрова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Негативни форми на дубитатива

16:45 – 17:00 – Патрик Михайлов, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Приспособяване на двувидовите глаголи от чужд произход, завършващи на -ирам/-изирам, към глаголното формоизменение

17:00 – 17:30 – Дискусия

18:00 – Тържествен концерт по повод 25-годишния юбилей на Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив и 50-годишнината на филологиите в ПУ „Паисий Хилендарски“ (Учебен театър на ПУ, Ректорат, северен двор)

19.05.2023 г. (8. ауд., Ректорат на ПУ, 2. етаж)

Секция за докторанти

9:30 – 9:45 Таня Тодорова, ШУ „Еп. Константин Преславски“, докторант по съвременен български език (лексикология) – Фалшиви англицизми в българския младежки говор

9:45 – 10:00 – Десислава Стойнова, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по съвременен руски език – Термините в руския закон за туризма

10:00 – 10:15 – Кафе пауза

Секция за бакалаври

10:15 – 10:30 – Елица Маринова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Българска филология, 3. курс – Първоличните глаголни форми в една транспозиция по време

10:30 – 10:45 – Деница Петрова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и английски език, 3. курс Аналитичните повелителни форми в съвременния български език и техните функционални аналози в английския език

10:45 – 11:00 – Маринела Гетова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и китайски език, 3. курс – Концептът храна в китайската култура

11:00 – 11:15 – Лъчезара Добрева, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Българска филология, 2. курс – Динамиката в детските асоциации

11:15 – 11:30 – Красимира Китанова, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Българска филология, 1. курс – Възрастова динамика на словесните асоциации на носители на българския език

11:30 – 11:45 – Николай Боев, ПУ „Паисий Хилендарски“, Българска филология, 2. курс – Анкетно проучване – проверка на езиковите знания на съвременните носители на българския език по отношение на бройната и множествената форма

11:45 – 12:15 – Дискусия

12:15 – 13:00 – Обедна почивка

13:00 – 13:15 – Цветелина Александрова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Конкуренция между неопределителните местоимения кой да е/кой ще да е и който и да е/който ще да е: анкетно проучване

13:15 – 13:30 – Тонислав Йотов, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Степенуване на нелични глаголни форми

13:30 – 13:45 – Стефан Маринов, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Приспособяване на неологизми към българското формоизменение. Названия на храни

13:45 – 14:00 – Самуил Радилов, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Степени на адективация при сегашните деятелни причастия в съвременния български език

14:00 – 14:15 – Кафе пауза

Секция за магистри

14:15 – 14:30 – Весела Иванова, Емилия Митева, ПУ „Паисий Хилендарски“, МП „Актуална българистика“ – Перцепцията на аористни форми с тематична гласна А вм. О и членувани съществителни от ж.р. с член -ТЪ вместо -ТА

14:30 – 14:45 – Божидар Бояджиев, ПУ „Паисий Хилендарски“, МП „Актуална българистика“ – Езикови средства за изразяване на вторично изказване в съвременния български и италиански език

14:45 – 15:15 – Дискусия

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

16:00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници. Премиера на „Verba iuvenium“ – годишник на Националната конференция за студенти и докторанти (бр. 5), включващ отличените доклади от конференцията през 2022 г. (6. ауд., Ректорат, 1. етаж)

––––––––––––––––––––––––––––––––

РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ“

18.05.2023 г. (Заседателна зала, Ректорат на ПУ)

Секция за бакалаври

11:00 – 11:15 – Йоан Василев, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Жанровите модели в рамките на „Голямото завещание“ от Франсоа Вийон

11:15 – 11:30 – Александър Димитров, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Трите вещици и Макбет – генезисът на едно самоизпълняващо се пророчество

11:30 – 11:45 – Габриела Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Трагедията в романа. Прочит на „Франкенщайн“ през Аристотел

11:45 – 12:00 – Самуил Радилов, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Сантименталната линия във „Франкенщайн“ от Мери Шели

12:00 – 12:15 – Виктория Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Собствената стая на Клариса Далауей

12:15 – 12:30 – Йоанна Янева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Мономанията на една Луна за свобода. Албер Камю, „Калигула“ (IV действие, XIV сцена)

12:30– 13:00 – Дискусия

13:00 14:00 – Обедна почивка

Секция за бакалаври

14:00 – 14:15 – Ангел Байрактаров, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Могат ли да се опитомят ястреби? Вина и невинност в „Гераците“

14:15 – 14:30 – Венислав Василев, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Многоизмерното двумирие на лунната мелодия

14:30 – 14:45 – Виктория Чипова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курс – Символика на цветовете в творчеството на Петя Дубарова

14:45 – 15:00 – Мария Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курс – Езикът като бягство в „Марионетки“ и „Дилетант“

15:00 – 15:15 – Божана Бонева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Българска филология, 4. курс – Демоничното в разказа „Седем часът заранта“ на Константин Константинов

15:15 – 15:30 Дискусия

15:30 – 15:45 – Кафе пауза

Секция за бакалаври и магистри

15:45 – 16:00 – Мария Костова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и английски език, 4. курс – Ефектът на пеперудата (наблюдения върху образа на Иванка Руменова от „Преспанските камбани“ на Димитър Талев)

16:00 – 16:15 – Елина Венкова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курс – Всекидневие и събитие в „Разкази в таралежова кожа“ (наблюдения върху „Разказ за една бегония“)

16:15 – 16:30 – Борис Бисеров, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и английски език, 4. курс – Романът „Кръв“ – между „идеологическата гнилота“ и хуманизма (критическите прочити от 30-те години на 20. век)

16.30 – 16:45 – Василена Копаранова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курс – „Суматоха“ – порядък в безпорядъка

16:45 – 17:00 – Ирина Витанова, ПУ „Паисий Хилендарски“, МП „Актуална българистика“ – Словото в романа „Хитър Петър“ на Георги Марковски: християнски опори и езически страхове

17:00 – 17:30 – Дискусия

18:00 – Тържествен концерт по повод 25-годишния юбилей на Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив и 50-годишнината на филологиите в ПУ „Паисий Хилендарски“ (Учебен театър на ПУ, Ректорат, северен двор)

19.05.2023 г. (10. семинарна зала, Ректорат на ПУ, 3. етаж)

Секция за бакалаври и магистри

9:30 – 9:45 – Емилиан Чернев, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и история, 4. курс – Между историята и литературата: за един любопитен детайл в „Записките“ на Захари Стоянов

9:45 – 10:00 – Николета Илиева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Българска филология, 4. курс – Копнежът по смъртта и завръщането към живота (диалогичен прочит на поемата „Euthanasia“ от Стоян Михайловски и идилията „Пленника на Калипсо“ от Петко Тодоров)

10:00 – 10:15 – Златина Дамянова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Едно почти съвременно почти житие. Алексей Карамазов като агиограф

10:15 – 10:30 – Иван Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски“, МП „Литературознание“ – „Братя Карамазови“: как се прави жанрова теория?

10:30 – 10:45 – Дискусия

10:45 – 11:00  – Кафе пауза

Секция за докторанти

11:00 – 11:15 – Франческа Земярска, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по западноевропейска литература – М. Юрсенар и Т. Ман: хуманизъм, минал през бездната

11:15 –11:30 – Йоанна Нейкова, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по теория на литературата – Две метафори на Морис Бланшо за началото на художествената творба

11:30 – 11:45 – Траяна Латева, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по антична и западноевропейска литература – Just one more waltz with you“ – музикални референции в романа на Ф. Скот Фицджералд „Великият Гетсби“

11:45 – 12:00 – Габриела Григорян, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, докторант по германски езици – Чудесата на европейската култура“ – спасение за „наивните деца“: мотив в германската колониална литература

12:00 –12:15 – Ванеса Палибачийска, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по история на българската литература – Психология на престъплението в „Господинът с момичето“ на Г. Райчев

12:15 – 12:30 – Катарина Лазич, Университет в Крагуевац, докторант по английски език и литература – Тhе Рower of Words and Аutosuggestion

12:30 – 12:45 – Снежанка Генчева, докторант по фолклористика към Института за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН – За сребърния куршум в българските народни песни с мотив „Девойка спасява Малта“

12:45 – 13:00 – Дискусия

13:00 – 14:00 – Обедна почивка

19.05.2023 г. (11. семинарна зала, Ректорат на ПУ, 3. етаж)

Секция за бакалаври и магистри

14:00 – 14:15Даниел Асенов, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Лицата на владетеля в драмата „Животът е сън“ на Педро Калдерон де ла Барка

14:15 – 14:30 – Александра Грозданова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Фигурата на Хомункулуса от Гьотевия „Фауст“ в лабораторията на Просвещението: проваленият експеримент или въплъщението на вечния стремеж към съществуване

14:30 – 14:45 – Кристина Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Миметичното желание и процесът на кристализация в писмото на мадам дьо Ренал, „Червено и черно“ на Стендал

14:45 – 15:00 – Мария Игнатова, СУ „Св. Климент Охридски“, Италианска филология, 2. курс – Видове смърт в Андерсеновата „Палечка“

15:00 – 15:15 – Силвия Николова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Смърт и еротизъм в новелата „Червената завеса“ на д‘Орвили

15:15 – 15:30 – Дискусия

15:30 – 16:00 – Кафе пауза

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

16:00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници. Премиера на „Verba iuvenium“ – годишник на Националната конференция за студенти и докторанти (бр. 5), включващ отличените доклади от конференцията през 2022 г. (6. ауд., Ректорат, 1. етаж)

Жури по езикознание:

Проф. д.ф.н. Ваня Зидарова (ПУ „Паисий Хилендарски“) – председател

Проф. д.ф.н. Красимира Алексова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Проф. д-р Петя Осенова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Проф. д-р Димитър Попов (ШУ „Еп. Константин Преславски“)

Проф. д-р Велка Попова (ШУ „Еп. Константин Преславски)

Доц. д.ф.н. Константин Куцаров (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Доц. д-р Антоанета Джельова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Доц. д-р Майя Кузова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Доц. д-р Владислав Миланов (СУ „Св. Климент Охридски“)

Доц. д-р Красимира Чакърова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Гл. ас. д-р Ласка Ласкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Гл. ас. д-р Енчо Тилев (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Жури по литературознание:

Проф. д.ф.н. Иван Русков (ПУ „Паисий Хилендарски“) – председател

Проф. д.ф.н. Татяна Ичевска (ПУ „Паисий Хилендарски“) – заместник-председател

Проф. д.ф.н. Клео Протохристова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Доц. д-р Дарина Дончева (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Доц. д-р Димитър Кръстев (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Доц. д-р Дияна Николова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Доц. д-р Камелия Спасова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Доц. д-р Яна Роуланд (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Гл. ас. д-р Ана Маринова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Гл. ас. д-р Атанас Манчоров (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Гл. ас. д-р Соня Александрова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Ас. Владислава Иванова (ПУ „Паисий Хилендарски“)