ПРОГРАМА

за провеждане на Двадесет и шестата национална научна конференция за студенти и докторанти „Книгите, животът и светът“, посветена на 120-годишнината

от рождението на Атанас Далчев

(16 – 17 май 2024 г., гр. Пловдив)

16.05.2024 г., 10:00 ч. ОТКРИВАНЕ на конференцията в 6. ауд. на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ (Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, 1. етаж)

11:00 – 17.30 ч. – РАБОТА по секции

18:00 ч. – Среща разговор с поетесата Мария Донева (Библиотека на ПУ, читалня, южен двор)

19:00 ч. Коктейл за участниците и гостите на конференцията (кафе-ресторант „F 10“, ул. „Цар Асен“ № 24)

17.05.2024 г., 9:30 15:30 ч. – РАБОТА по секции

16:00 ч. – ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници. Премиера на „Verba iuvenium“ – годишник на Националната конференция за студенти и докторанти (бр. 6), включващ отличените доклади от конференцията през 2023 г. (6. ауд., Ректорат, 1. етаж)

РАЗДЕЛ ЕЗИКОЗНАНИЕ“

16.05.2024 г. (8. с.з., 3. етаж, Ректорат)

Секция за докторанти

11:00 – 11:15 – Кристиана Колева, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по славянски езици (лингвокултурология) – Към въпроса за понятията памет и текст (в научната литература на руски и български език)

11:15 – 11:30 – Полина Табакова, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по испански език (морфология) – Бележки по въпроса за съвместната употреба на глаголните форми в испанското и българското сложно изречение

11:30 – 11:45 – Пламена Колева, ШУ „Еп. Константин Преславски“, докторант по съвременен български език (фонетика) – Ранни кодификации на правоговорната норма на българския книжовен език (с оглед на редукцията)

11:45 – 12:00 – Таня Тодорова, ШУ „Еп. Константин Преславски“, докторант по съвременен български език (лексикология) Прояви на процеса блендинг в младежкия говор

12:00 – 12:30 – Дискусия

12:30 13:30 Обедна почивка

Секция за бакалаври

13:30 – 13:45 – Александрина Димова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Междуметията заемки в българските комикси

13:45 – 14:00 – Диана Андрова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Взаимозаменяемост на обобщителните местоимения всички, всичките и целите

14:00 – 14:15 – Патрик Михайлов, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс – Това ще да е презумптивът в съвременния български език

14:15 – 14:30 – Калина Шолева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Дублетните лични местоименни винителни и дателни форми мен и мене, теб и тебе според езиковия усет и мненията на съвременни българи

14:30 – 15:00 – Кафе пауза

Дистанционен модул (https://meet.google.com/qhw-cecj-qyp)

15:00 – 15:15 – Анна С. Кузнецова, Руски университет на дружбата на народите в Москва, Лингвистика, 3. курс Дальнее чтение в сопоставительном анализе: на примере романа У. Тевиса ”The Queen’s Gambit“ и его переводе на русский язык

15:15 – 15:30 Детелина Кокърчина, МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, докторант по методика на обучението по чужд език (английски език) – Лингвистични особености на английския език за медицински цели. Практически способи за усвояването му

15:30 – 16:00 – Дискусия

Секция за бакалаври

16:00 – 16:15 – Кристиян Бошулски, ПУ „Паисий Хилендарски“, Славистика, 3. курс – Българските итеративни глаголи и техните аналози в съвременния полски език

16:15 – 16:30 – Исмаил Нурула, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и турски език, 3. курс Наречията за време и място в съвременния български и турски език

16:30 – 16:45 – Савина Савова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Руска филология, 4. курс – Семантикa и функции на руската лексема да и нейните функционални съответствия в български (върху материал от Националния корпус на руския език)

16:45 – 17:00 – Виктория Цолова, Тиана Гъдева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Степенуване на причастията в съвременния български език

17:00 – 17:30 – Дискусия

18:00 – Среща разговор с поетесата Мария Донева(Библиотека на ПУ, читалня, южен двор)

17.05.2024 г. (8. с.з., 3. етаж, Ректорат)

Секция за магистри и докторанти

10:30 – 10:45 Габриела Дамянова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, МП „Психология на езиковата комуникация“ – Психолингвистични и междукултурни ракурси на понятието време в някои езици

10:45 – 11:00 – Славея Горанова, МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, МП „Приложение на изкуствения интелект в здравеопазването” – How AI could transform Medical English linguistics: AI-driven medical discourse analysis of the DISEASE is ENEMY metaphor

11:00 – 11:15 – Диана Мъркова, МУ – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по български език (морфология) – Основни семантични реализации на сегашното страдателно причастие в съвременния български език – значенията пасивност и възможност

11:15 – 11:45 – Кафе пауза

Секция за бакалаври

11:45 – 12:00 – Габриела Тонева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и корейски език, 3. курс – Особености при изразяване на учтивост в съвременния български и корейски език

12:00 – 12:15 – Иоана Попова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Сравнителен анализ на темпоралните системи на българския и испанския език

12:15 – 12:45 – Дискусия

12:45 – 13:45 – Обедна почивка

13:45 – 14:00 – Ивана Кунева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и италиански език, 4. курс – Подчинени сказуемноопределителни изречения – специфики и класификация

14:00 – 14:15 – Габриела Вълчева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Руска филология, 3. курс – Глаголи за движение в преносна употреба (руско-български паралели)

14:15 – 14:30 – Гергана Николова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и новогръцки език, 4. курс – За устойчивите сравнения с tertium comparationis умен/глупав в българския език (в съпоставка с новогръцки език)

14:30 – 15:00 – Дискусия

15:00 – 16:00 – Кафе пауза

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

16:00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници. Премиера на „Verba iuvenium“ – годишник на Националната конференция за студенти и докторанти (бр. 6), включващ отличените доклади от конференцията през 2023 г. (6. ауд., Ректорат, 1. етаж)

––––––––––––––––––––––––––––––––

РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ“

16.05.2024 г. (4. ауд., партер, Ректорат)

Секция за бакалаври

11:00 – 11:15 – Лидия Василева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и английски език, 3. курс – Да изпредеш съдбата си: наблюдения върху „Старите моми“ на Атанас Далчев и „Песен на предачките“ на Елисавета Багряна

11:15 – 11:30 – Златина Дамянова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курсМодерните търсения на един средновековен човек. Тристан фон Деменциус и бълнуванията на 80-те

11:30 – 11:45 – Деница Петрова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Български език и английски език, 4. курс Грях и себеунищожение в повестта ,,Грях“ на Георги Райчев

11:45 – 12:00 – Виктория Манева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курс Фигурата на водача в „Смъртта на хан Крум“ и „Цар Иван Шишман“ от Ангел Каралийчев

12:00 – 12:15 – Алис Димишева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 1. курс Проблемът за емпиричното познание при децата в поредицата „Патиланско царство“ и романа „Емил от Льонеберя“

12:15 – 12:30 – Виктория Чипова, СУ „Св. Климент Охридски“, Културология, 1. курс Образът на смъртта в „Дяволско, „Смърт и Старите моми от Атанас Далчев

12:30 – 13:00 – Дискусия

13:00 14:00 – Обедна почивка

Секция за бакалаври и магистри

14:00 – 14:15 – Цветелина Александрова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс Елин Пелин като модерния автор

14:15 – 14:30 – Тихомир Алексиев, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс Властта в творчеството на Джордж Оруел. Паноптикумът в литературата и реалността

14:30 – 14:45 – Мария Генчева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Мълчаливата вълна и лицето на водното пространство в „Любовникът” на Маргьорит Дюрас

14:45 – 15:00 – Божана Бонева, ПУ „Паисий Хилендарски“, магистърска програма „Актуална българистика“ Измерения на патологичното в романа „Лице“ на Блага Димитрова

15:00 – 15:15 – Борис Бисеров, ПУ „Паисий Хилендарски“, магистърска програма „Актуална българистика“ Цъфтежът на пустинята. Проблемът за мисията на твореца в романа „Зелената трева на пустинята“ на Дико Фучеджиев

15:15 – 15:30 Дискусия

15:30 – 15:45 – Кафе пауза

Секция за бакалаври

15:45 – 16:00 – Невена Милева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс Интерпретиране на думата will от сонет 135 на Шекспир в четири български превода

16:00 – 16:15 – Адриана Андреева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс – Ирония в генеалогията на „Гаргантюа и Пантагрюел“

16:15 – 16:30 Димана Димитрова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 2. курс Погледът на Хосе Ортега-и-Гасет върху фигурите на д-р Фауст и Дон Жуан

16.30 – 16:45 Кристиян Недялков, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс Молиеровият „Дон Жуан“ през идеите на Хегел за трагическото

16:45 – 17:00 – Кристин Димитрова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс Прекрасната Касандра“ от Джейн Остин – пародия на пародийното

17:00 – 17:30 – Дискусия

18:00 – Среща разговор с поетесата Мария Донева (Библиотека на ПУ, читалня, южен двор)

РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ“

17.05.2024 г. (8. ауд., Ректорат на ПУ, 2. етаж)

Секция за бакалаври

9:30 – 9:45 – Кристина Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курс Миметичната криза в романите „Червено и черно“ и „Престъпление и наказание“

9:45 – 10:00 – Самуил Радилов, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курс Романът на Томас Ман „Буденброкови“ между класическия реализъм и естетиката на модернизма

10:00 – 10:15 – Силвия Николова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курс Десемантизиране на естетиката на декаданса в „Пурпурна книга на изчервяванията“ на Любомир Милчев

10:15 – 10:30 – Мария Игнатова, СУ „Св. Климент Охридски“, Италианска филология, 3. курс Интертекстуалността като похват за изграждане на личност. Гостанца в превода на поезията на Компюта Донцела

10:30 – 10:45 – Дискусия

10:45 – 11:00  – Кафе пауза

11:00 – 11:15 – Екатерина Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс Смъртта на Бог – меланхолията на Млада Полша

11:15 11:30 Габриела Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курс – Отказът да разпознаеш себе си, или „Черният дом“ през призмата на психопатологията

11:30 11:45 –Милен Колев, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курс Котка на Франкенщайн – Шели (Frankenstein – Shelley’s cat)

11:45 – 12:00 – Христина Писачева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Английска филология, 4. курс Distorted Bodies: Repulsive Femininity in Margaret Atwood’s “Hairball

12:00 – 12:15 Дискусия

12:15 13:15 – Обедна почивка

Секция за докторанти

13:15 – 13:30 Иван Ананиев, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по руска литература на XX век Моделирането на човека от Всеобщата Държава в романа „Ние“ на Е. Замятин

13:30 –13:45 – Ива Анастасова, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по западноевропейска литература Дисфункция на огледалото в трите варианта на „Орла“ от Ги дьо Мопасан

13:45 – 14:00 – Иван Савов, БАН, докторант към секция „Нова и съвременна българска литература“ Проявления на неореализма в повестта „Отдалечаване“ и киносценария „Селянинът с колелото“ от Георги Мишев

14:00 – 14:15 Иван Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по теория на литературата – Автотекстуални лайтмотиви: Томас Ман

14:15 – 14:30 – Кристина Ясенова, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по англоезична литература Beginnings and Births Through Death: A Heideggerian Reading of the Child’s Consciousness of Time in Charles Dickens’s David Copperfield

14:30 – 14:45 – Марта Гърдева, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по англоезична литератураDialogue in Robert Browning’s “Pauline” (1932)

14:45 – 15:00 – Дискусия

15:00 – 16:00 – Кафе пауза

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

16:00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници. Премиера на „Verba iuvenium“ – годишник на Националната конференция за студенти и докторанти (бр. 6), включващ отличените доклади от конференцията през 2023 г. (6. ауд., Ректорат, 1. етаж)

Жури по езикознание:

Проф. д.ф.н. Константин Куцаров (ПУ „Паисий Хилендарски“) – председател

Проф. д.ф.н. Красимира Алексова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Проф. д-р Димитър Попов (ШУ „Еп. Константин Преславски“)

Проф. д-р Велка Попова (ШУ „Еп. Константин Преславски)

Доц. д-р Майя Кузова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Доц. д-р Владислав Миланов (СУ „Св. Климент Охридски“)

Доц. д-р Красимира Чакърова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Гл. ас. д-р Енчо Тилев (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Жури по литературознание:

Доц. д-р Димитър Кръстев (ПУ „Паисий Хилендарски“) – председател

Доц. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Доц. д-р Камелия Спасова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Доц. д-р Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“)  

Доц. д-р Аделина Странджева (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Доц. д-р Дарина Дончева (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Доц. д-р Дияна Николова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Доц. д-р Соня Александрова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Гл. ас. д-р Атанас Манчоров (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Гл. ас. д-р Ана Маринова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Гл. ас. д-р Ваня Георгиева (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Ас. Владислава Иванова (ПУ „Паисий Хилендарски“)