ВСИЧКО ЗА ДИПЛОМАНТА

Тук може да откриете цялата информация за избор, разработване и защита на дипломна работа във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Публикувани са регламенти, указания, срокове, технически изисквания за текстовете, бланки и др. Специално място е отредено на два архивни корпуса, в които са поместени: Анотационен каталог на всички защитени дипломни работи от 2016 година насам; Виртуална библиотека с контролиран достъп до пълните текстове на анотираните дипломни проекти.

Специализираното уеб пространство е създадено в рамките на работната програма на Проект ФП21-ФлФ-009, финансиран от ФНИ към ПУ, сесия 2021.