РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ

ЦВЕТЕЛИНА ЙОВЧЕВА

Докторска програма: 2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология, Славянски езици

Научен ръководител доц. д-р Майя Кузова

Тема на докторския труд „Национална специфика на синтактично ниво (върху материал от български, руски и английски език) “

Защитила на:

ЗАЩИТИЛИ ДОКТОРАНТИ

ЕЛИЦА МИЛАНОВА

Докторска програма: 2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология, Славянски езици

Научен ръководител: доц. д-р Надя Чернева

Тема на дисертационния труд: „Лингвокултурологичен потенциал на митонимите в руския и китайския език”

Дата на защита на дисертационния труд: 14.06.2021 г.

ЗОЯ ИВАНОВА

Докторска програма: 2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология, Руска литература

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Евтимова

Тема на докторския труд: „Памет и себепознание в еготекстовете на руски писатели емигранти във Франция (първата половина на ХХ век)“

Отчислена с право на защита на 1. 03. 2021 г.

ЕНЧО ТИЛЕВ

Докторска програма: 2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология, Славянски езици

Тема на дисертационния труд: „Категориални и некатегориални значения в руската морфология (в съпоставка с български)“

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

Дата на защита на дисертационния труд: 20.06.2017 г.

БОРЯНА ТЕНЧЕВА

Докторска програма: 2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология, Славянски езици

Тема на дисертационния труд: „Фразеологизмите в рекламните текстове (върху материал от руски език в съпоставка с български и немски език)“

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Георгиева

Дата на защита на дисертационния труд: 6.07.2017 г.

ПОЛИНА ДИМИТРОВА

Докторска програма: 2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология, Славянски езици

Тема на дисертационния труд: „Фразеологизми с библейски произход в руски и български език“

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Георгиева

Дата на защита на дисертационния труд: 30.09.2016 г.

ИЛИЯ СОЛТИРОВ

Докторска програма: 2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология, Славянски езици

Тема на дисертационния труд: „Непарадигматични отношения в руската морфологична система“

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

Дата на защита на дисертационния труд: 25.06.2015 г.

МАРИЯ ЗОЗИКОВА

Докторска програма: 2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология, Славянски езици

Тема на дисертационния труд: „Семантични и функционално-стилистични промени в лексиката на руския книжовен език в края на ХХ – началото на ХХI век (в съпоставка с българския книжовен език)“

Научен ръководител: проф. д-р Ирина Червенкова

Дата на защита на дисертационния труд: 25.04.2012 г.

ОТЧИСЛЕНИ ДОКТОРАНТИ

МАРИЯ ХАНЗЪРОВА

Докторска програма: 2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология, Руска литература

Научен ръководител доц. д-р Николай Нейчев

Тема на докторския труд: „Отсъстващият персонаж в руската драматургия на ХIХ век“

Отчислена с право на защита на 1. 08. 2020 г.

МАРГАРИТА КУЦАРОВА

Докторска програма: 2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология, Славянски езици

Научен ръководител: доц. д-р Юлиана Чакърова

Тема на докторския труд: „Значението предходност и начините за неговото изразяване в българския, руския и английския език”

Отчислена с право на защита на 01. 03. 2019 г.

ЕЛЕНА НЕЙЧЕВА

Докторска програма: 2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология, Славянски езици

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Георгиева

Тема на докторския труд: „Опозицията “свое – чуждо” в паремиите (върху материал от руски и български език)“

Отчислена с право на защита на 1. 04. 2014 г.

ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА

Докторска програма: 2. Хуманитарни науки; 2.1. Филология, Руска литература

Научен ръководител доц. д-р Николай Нейчев

Тема на докторския труд: „Бащи и деца“ на И.С. Тургенев и генерационната проблематика в руския роман от първата половина на XIX век“

Отчислена с право на защита на 01. 03. 2012 г.