Филологическият факултет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация да провежда обучение за придобиването на образователната и научна степен „доктор“ по следните

Докторски програми

ДП "ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА"

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС "доктор"

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: катедра „История на литературата и сравнително литературознание“ и катедра „Българска литература и теория на литературата“ 

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури 

Актуална информация: от Катедра ИЛСЛ; от Катедра БЛТЛ

ДП "БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА"

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС "доктор"

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: катедра „Българска литература и теория на литературата“ и катедра „История на литературата и сравнително литературознание“

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури 

Актуална информация: от Катедра ИЛСЛ; от Катедра БЛТЛ

ДП "РУСКА ЛИТЕРАТУРА"

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС „доктор“

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: Катедра "Руска филология"

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури

Актуална информация

ДП "СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ"

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС „доктор“

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: Катедра "Славистика"

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури

Актуална информация

ДП "АНГЛОЕЗИЧНА ЛИТЕРАТУРА"

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС „доктор“

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: Катедра "Английска филология"

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури

Актуална информация

ДП "АНТИЧНА И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ"

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС "доктор"

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: Катедра „История на литературата и сравнително литературознание“

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури 

Актуална информация

ДП "ФРЕНСКОЕЗИЧНА ЛИТЕРАТУРА"

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС „доктор“

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: Катедра "Романистика и германистика"

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури

Актуална информация

ДП „ОБЩО И СРАВНИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ“

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС „доктор“

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: Катедра "Общо езикознание и история на българския език"

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури

Актуална информация

ДП „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: ИСТОРИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА“

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС „доктор“

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: Катедра "Общо езикознание и история на българския език"

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури

Актуална информация

ДП „СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС „доктор“

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: Катедра "Български език"

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури

Актуална информация

ДП "СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ"

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС „доктор“

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: Катедра "Славистика" и Катедра "Руска филология"

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури

Актуална информация: от Катедра "Славистика"; от Катедра "Руска филология"

ДП "РОМАНСКИ ЕЗИЦИ"

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС „доктор“

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: Катедра "Романистика и германистика"

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури

Актуална информация

ДП "ГЕРМАНСКИ ЕЗИЦИ: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

Професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

ОНС „доктор“

Форми на обучение: редовна, задочна, самостоятелна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаващо звено: Катедра "Английска филология"

Ресорен заместник-декан доц. д-р Борян Янев

Сл. тел.: +359 32 261 478/ 369; Мобилен: +359 882 389 152

E-mail: byanev@uni-plovdiv.bg; Кабинет: 237, Ректорат, II етаж

Отдел за развитие на академичния състав и докторантури

Актуална информация