Комисията по атестиране на академичния състав на ФФ работи по утвърден годишен график и съгласно разпоредбите на чл. 57 от ЗВО и чл. 106 ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на ПУ, както и Правилниците за ААС на ПУ и ФФ.

Всички документи на КААС при ФФ се съхраняват в архива на Комисията. Поради наличието на лични данни, както и на информация с чувствителен характер, част от архива не е публична, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Оторизиран достъп на контролиращи и одитиращи органи се предоставя чрез мотивирана заявка тук.