Писменият държавен изпит на студентите от магистърската програма „Актуална българистика“ ще се проведе на 25 ноември 2022 г. от 9 часа в 19. с.з. (3. етаж, Ректорат), а устният – в каб. 339 след приключване на проверката на писмените работи.

Времетраенето на писмения изпит е 4 астрономически часа. На устен изпит се явяват само студентите с положителна оценка от писмената част.

Защитата на дипломните работи ще се проведе на същия ден от 9:30 ч. в каб. 339.