Годишникът на Националната научна конференция за студенти и докторанти “Verba iuvenium” e академично издание на Филологическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“, което излиза веднъж годишно от 2019 г. насам. В него се публикуват одобрените за печат доклади на докторантите и на отличените студенти, представени по време на конференцията в Пловдив през предходната календарна  година.

Отпечатаните изследвания са от областта на лингвистиката и литературознанието и преминават през процедура на двойно анонимно рецензиране.

Годишникът е естествено продължение на традицията, поставена през 2004 г., да се издават сборници с най-добрите доклади на млади учени от различни университети и научни институти у нас и в чужбина, взели участие в престижния пловдивски форум. В периода 2004 – 2018 г. са издадени общо дванадесет сборника.

Периодичното издание „Verba iuvenium“ (ISSN 2682-9460) e включено в Националния референтен списък на НАЦИД на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

XXIV национална научна конференция за студенти и докторанти (с международно участие) „Знай своя род и език“19 и 20 май 2022 г.

Програма – 2022 г.