ОКТОМВРИ 2023 г.

 1. Условия за участие

За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Филологическия факултет (редовна или задочна форма; ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните задължителни изисквания:

 • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри и докторанти, но те могат дакандидатстват само при условие, че в Двустранното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция;
 • не са осъществили мобилност с цел обучение по програма Еразъм през предходни години в университета, за който кандидатстват, независимо от ОКС, по която са се обучавали тогава, както и независимо от висшето училище, чрез което са осъществили мобилността. Студентите, участвали в Еразъм практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение. Нямат право на участие семестриално завършили курса на обучение студенти (бакалавър или магистър).
 • да имат минимален среден успех от следването до момента мн. добър 4,50, който се изчислява въз основа на приложената Академична справка (или справка от инспектора на специалността за успеха на студента). Студенти бакалаври, записани в по-горен курс с повече от един невзет изпит, нямат право на участие в Програмата. При изчисляване на средния успех на такива студенти оценката по дисциплината, по която не е положен успешно изпит, се отчита като Слаб 2;
 • за магистрите, обучаващи се в първи семестър, за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите – оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
 • да владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;

Чуждестранните студенти, обучаващи се във факултета, могат да осъществят мобилност по програма Еразъм ако:

 • са граждани на държава, участваща в Програмата “Учене през целия живот“;
 • имат официален статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци. Тези чуждестранни студенти, които нямат такъв статут, могат да осъществят мобилност само при наличие на неусвоени средства.

Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата, могат да осъществят мобилност в родната си страна само ако за тази мобилност няма други легитимни и одобрени участници.

 1. Документи за кандидатстванe за селекция октомври 2023 г.
 1.  Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение (линк към файл);
 • Уверение от Учебен отдел за актуален студентски статус, което да съдържа формата, курса и образователната степен на обучение.

3. Уверение от инспектора на специалността за успеха от следването до момента (минимум 4,50), както и среден успех от годишните изпити по чужд език до момента. Уверенията за специалностите с два чужди езика да съдържат среден успех от годишните изпити и за двата чужди езика поотделно. Докторантите представят копие на заповедта им за зачисляване като докторанти.

4. Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език с ниво на владеене на езика В2 (ако притежават такъв).

Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Декана на Факултета по бал, който се образува от:

 • Среден успех от обучението до момента според уверението (не по-нисък от мн. добър 4,50).
 • Оценка от изпита по работния чужд език (тест и/или интервю).

За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по чуждия език мн. добър 4,50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които:

 • са завършили езикова гимназия. Прилага се копие от дипломата.
 • притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език. Прилага се копие на Сертификата.

В случай, че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от 4,50, студентът не се освобождава от изпита по чужд език.

Документи се подават до 12.10.2023 г. 15.00 часа по електронен път. Оригиналите на документите се сканират или снимат и се изпращат като прикачени файлове към придружаващо писмо на следните ДВА електронни адреса 

tpetkova@uni-plovdiv.bg и mkatsarska@uni-plovdiv.bg 

едновременно.

Кандидатите носят и предават оригиналите на документите по време на насроченото им интервю.

 1. Селекция и класиране

Дата, час и място за провеждане на интервюто: интервютата ще се провеждат на 13 октомври по предварително оповестен график. Кандидатите подали документи ще бъдат уведомени на електронните си пощи за графика и начина на провеждане на интервюто.

Класирането на студентите се извършва по низходящ бал и по реда на посочените чуждестранни университети (в случай на повече от един желаещ). Балът се формира като сума от средния успех от обучението до момента (не по-нисък от мн. добър 4.50) и оценката от изпита по чужд език (не по-ниска от мн. добър 4.50). Независимо от реда на посочените в молбата желани дестинации кандидатите с по-висок бал се класират с предимство. Избраните студенти, както и резервите (ако има такива), се вписват в селекционния протокол. При равен бал предимство имат кандидатите с по-висок среден успех от следването. Кандидатстващите студенти се уведомяват за резултата от селекцията непосредствено след избора. Одобрените за участие в програма ЕРАЗЪМ+ студенти получават статут на Еразъм-студент, чиито права и задължения са посочени в Студентската харта „Еразъм+“.

ІV. Приемащи институции (линк към файл тук).