Условие на задачата
Прочетете книгата „Христо Ботйов. (Опит за биография)“ от Захарий Стоянов
или поне част 1. от гл. I „Рождение, детинство, ученически и юношески живот“, от
която ще ни интересува приведените тук редове за Ботьо Петков, бащата на Христо
Ботев:
С една реч, той бил учител не само на деца, но и на стари и млади, на
политика, на гражданска доблест, на медицина и хигиена, цял реформатор, каквито
бяха по онова време всичките малко-много събудени българи. На негово време
близо при училището имало кръчмица, добрият пелин на която привличал
свещениците като пчели. Щом преминувал даскал Ботю, святиня им лягали по
земята – да не ги види през прозорците. Дотолкова те имали страха му. Друг един
свещеник, поп Пенко, като пеел херувикото в черкова насрещу един даскал, казал
му: „Н-не-не, не си яж б…“ Даскал Ботю наложил на попеца 40 деня да не стъпя в
черкова за тоя свой либерализъм
(с. 305).
Цитатът е по Христо Ботйов. [Опит за биография] в Стоянов, З. Съчинения в
три тома. Том втори. Биографии. Четите в България. София: Български писател, 1983, с.
287 – 591.
В първото издание – З. Стоянов. Христо Ботйов. (Опит за биография). Руссе:
Печатница Н. Л. Каравелова и С-ie, 1888 – цитираният откъс е на с. 32 – 33. Цитирам
дословно, като запазвам ортографските особености на текста:
Съ една рѣчь, той билъ учитель не само на дѣца, но и на стари и млади, на
политика, на гражданска доблесть, на медицина и игиена, цѣлъ реформаторъ,
каквито бѣха по онова време сичките малко-много сѫбудени бѫлгаре. На негово
време, близо при училището имало крѫчмица, добриятъ пелинъ на която
превличалъ священниците като пчели. Щомъ преминувалъ даскалъ Ботю, святеня
имъ лѣгали по земята да не ги види презъ прозарците. До толкова тие имали
страхътъ му. Другъ единъ священник, попъ Пенко, ката 1) пѣялъ херувикото въ
черкова на срѣщо единъ даскалъ, казалъ му: н-не-не не си ѣшъ б . . . . . Даскалъ
Ботю наложилъ на попецътъ 40 деня да не стѫпа в черкова за тоя свой
либерализмъ.

1) Очевидна техническа грешка, да се чете „като” – И. Р.


І. Задачата е трисъставна:
А) Ако вие сте редактор и подготвяте ново издание на Ботевата биография
от Захарий Стоянов, текстът на кое издание ще приемете за основа и към кои
букви, думи, изрази, пунктуационни, правописни или други особености от
цитирания откъс бихте сложили обяснителни бележки и защо? Мотивирайте
отговора си и напишете съответната бележка стегнато и ясно.
Б) Ако вие анализирате и интерпретирате цитирания откъс, как бихте
обяснили постъпката на даскал Ботьо Петков? Няма ограничение за вида анализ.
В) Какво скрива-казва това „б“, тоест какво не би следвало „да си яде“
даскалът според така формулираната и представена в писмен вид забележка на
свещеника? Приемат се до три предположения, всяко от които трябва да бъде
мотивирано.


Трябва да отговорите на поне два от въпросите. Работете само с печатно
издание на биографията, като изпишете точните м
у библиографски данни. Когато използвате консултант или информация от публикации (вкл. от интернет), трябва
да ги опишете (цитирате) според приетите правила за опериране с чужди идеи и
чужд текст.
Отговорите трябва да са с обем до 3 страници и да съдържат вашето име,
факултетен номер, имейл, специалност, форма на обучение и да са написани или
отпечатани на хартия.
Задачата е индивидуална. Еднакви или твърде сходни разработки ще бъдат
анулирани.


II. Поощрения

Авторите на най-убедителните отговори ще получат право да си изберат
един от въпросите за устния изпит по водените от мен дисциплини в ПУ, без преди
това да решават писмен тест. Изпитът ще се проведе съгласно графика на
Филологическия факултет за изпитните сесии на съответните специалности и форми на
обучение.
Комисия от трима преподаватели ще избере седем от най-добрите отговори и ще
връчи на авторите им материални награди.
Допълнително ще бъдат указани датата и мястото за обявяване на резултатите.
Тогава заедно с вас ще обсъдим и решим как би могло да популяризираме резултата от
работата ви.

ЗАБЕЛЕЖКА. Могат да участват и тези студенти, които въобще нямат изпити
при мен, вече са ги положили успешно или не желаят да се възползват от възможността
да изберат въпрос за устния изпит. Би било чудесно, ако се включат и докторанти.


Време и място за предоставяне на отговорите: 250-ти кабинет, етаж II на
Ректората, в приемно време: до края на I семестър на 2023 – 2024 г. това е всеки
четвърък от 12.30 до 13.30 и от 16.30 до 17.30 часа.
Срок – до 18 януари 2024 г. включително.


Проф. д.ф.н. Иван Русков, Катедра ИЛСЛ, ФФ на ПУ