Обучението във Филологическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ по традиция се реализира от висококвалифициран преподавателски състав, който осъществява качествено обучение и има активна научноизследователска дейност. Академичният състав на ФФ е организиран в осем катедри, чиято дейност е трайно обвързана с „основните принципи на университетската идея – успешна социализация на младите хора, критическо обновяване и предаване на научни, културни и исторически традиции и създаване на модели на публично гражданско поведение“ – приоритети, заложени във всички програмни документи на Факултета.