Всички специалности във Филологическия факултет са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с много висока оценка – 9,20 за направление Филология и 9,10 за направление Педагогика на обучението по… (при максимална оценка 10) за период от шест години.

Комисията по акредитационни процедури и контрол по качеството на обучение към Филологическия факултет работи по изграждане система за наблюдение, оценяване, поддържане и усъвършенстване на качеството на обучение във Филологическия факултет на ПУ ,,Паисий Хилендарски“.

Протокол № 216 от 27.01.2020 г. – Решение: ФС утвърждава комисия по акредитация и качество към Филологическия факултет в състав:

Председател:
доц. д-р Ани Иванова Кемалова

Членове:
доц. д-р Даринка Дончева Дончева (гл. ас. д-р Таня Янкова Янкова)
гл. ас. д-р Здравко Трифонов Дечев
гл. ас. д-р Росица Панайотова Декова
гл. ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева
ас. д-р Красимира Танева Танева
ас. д-р Марияна Асенова Карталова
ас. д-р Димитър Паунов Георгиев
ас. д-р Енчо Тилев Тилев
ас. д-р Веселина Борисова Койнакова
Полина Николаева Петкова – докторант
Елка Петрова Петрова – студент