Протокол № 216 от 27.01.2020 г. – Решение: ФС утвърждава комисия по акредитация и качество към Филологическия факултет в състав:

(актуализиран с Решения на ФС от Протокол № 243 / 26.01.2023 г. )

Председател:
доц. д-р Ани Иванова Кемалова

Членове:
доц. д-р Даринка Дончева Дончева (гл. ас. д-р Таня Янкова Янкова)
гл. ас. д-р Здравко Трифонов Дечев
гл. ас. д-р Росица Панайотова Декова
гл. ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева
гл. ас. д-р Красимира Танева Танева
гл. ас. д-р Марияна Асенова Карталова
гл. ас. д-р Димитър Паунов Георгиев
гл. ас. д-р Енчо Тилев Тилев

гл. ас. д-р Полина Николаева Петкова
преподавател Веселина Борисова Койнакова


Елка Петрова Петрова – докторант
Димана Димитрова Димитрова – студент