СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ФФ

ЗА МАНДАТ 2021-2023 Г.

Председател: доц. д-р Ани Кемалова

Членове:  1. доц. д-р Витана Костадинова

                    2. доц. д-р Гергина Кръстева

                    3. доц. д-р Теофана Гайдарова

                    4. гл. ас. д-р Боряна Тенчева

                    5. гл. ас. д-р Димитрина Костадинов-Хамзе

                    6. гл. ас. д-р Иван Чолаков

                    7. гл. ас. д-р Людмила Минкова

Съставът на КААС е избран с Решение на ФС, №227/26.04.2021 г. и назначен със Заповед № Р33-1676/14.05.2021 г.