СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ФФ

ЗА МАНДАТ юли 2023 – юли 2025 г.

Председател: доц. д-р Ани Кемалова

Членове:   

1. доц. д-р Гергина Кръстева

2. доц. д-р Теофана Гайдарова

3. доц. д-р Димитрина Костадинова-Хамзе

4. доц. д-р Иван Чолаков

5. гл. ас. д-р Боряна Тенчева

6. гл. ас. д-р Людмила Минкова

7. гл. ас. д-р Божидара Бонева-Каменова

Съставът на КААС е избран с Решение 28 на ФС, №248/10.07.2023 г. и назначен със Заповед № РД-21-1504/14.07.2023 г.

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ФФ

ЗА МАНДАТ 2021-2023 Г.

Председател: доц. д-р Ани Кемалова

Членове:  1. доц. д-р Витана Костадинова

                    2. доц. д-р Гергина Кръстева

                    3. доц. д-р Теофана Гайдарова

                    4. гл. ас. д-р Боряна Тенчева

                    5. гл. ас. д-р Димитрина Костадинова-Хамзе

                    6. гл. ас. д-р Иван Чолаков

                    7. гл. ас. д-р Людмила Минкова

Съставът на КААС е избран с Решение на ФС, №227/26.04.2021 г. и назначен със Заповед № Р33-1676/14.05.2021 г.