Протокол № 216 от 27.01.2020 г. – Решение 7: ФС утвърждава комисия по въпроси, свързани с млади учени и постдокторанти към Филологическия факултет.
Протокол № 228 от 29.06.2021 година – Решение 28: Актуалният състав на Комисията да бъде, както следва:

Председател:
проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова

Зам.-председател:
доц. д-р Борян Георгиев Янев

Членове:
доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън
доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев
гл. ас. д-р Борислав Славов Борисов
ас. д-р Райна Василева Танчева – постдокторант
докт. Илия Точев (млад учен)