Протокол № 216 от 27.01.2020 г. – Решение: ФС утвърждава комисия по учебна дейност и планове към Филологическия факултет в състав ( и Протокол № 219 от 13.07.2020 г.):

Председател:
доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев

Членове:
проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева
доц. д.ф.н. Татяна Иванова Ичевска
доц. д-р Станка Желязкова Козарова
доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова
доц. д-р Майя Димитрова Кузова
доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте
гл. ас. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Радослава Минкова Минкова
ас. д-р Райна Василева Тенчевяа
ас. Веселина Борисова Койнакова (МП)
ас. Румяна Илиева Маринова (МП)
ас. Мария Иванова Павлова
преп. Вадим Атанасов Банев (БП)
преп Здравко Стойков Генов (БП)
Траяна Ангелова Латева – докторант
Мария Иванова Костова – студент, специалност Български език и английски език, 1 курс
Борис Велинов Бисеров – студент, специалност Български език и английски език, 1 курс.