Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурси за научноизследователски проекти към Конкурсна сесия 2023/2024 г.

Във връзка с Наредба на МОН /ДВ, бр. 73, от 16.09.2016 г./, Решение на АС от 27.02.2023 г. /Протокол № 38/ и Заповед № РД-21-450/01.03.2023 г., Фонд „Научни изследвания“ при ПУ обявява конкурси за научноизследователски проекти за всички звена и филиали на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, като процедурата по кандидатстване е със срок от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. в автоматизираната система ПРОФИ:

В деловодството на НПД: