Филологическият факултет развива активна научноизследователска дейност в полето на хуманитаристиката, която е в съответствие със Стратегията за развитие и прилагане на резултатите от научноизследователската дейност в ПУ и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020. Изследванията, традиционно провеждани във ФФ, са в следните основни области: Фундаментални науки, Филология, Лингводидактика, Образование, Културно наследство, Социална, религиозна и етническа идентичност, Интеркултурен диалог. Обективни индикатори за активната научна дейност на преподавателите от Филологическия факултет са както високата публикационна активност, участията в национални и международни научни форуми, издадените монографии, специализациите в чужбина, обучението и ръководството на докторанти, така и значителният опит и компетенции в управлението и разработването на изследователски и приложни проекти, финансирани от международни, национални и университетски програми.

Система за анализ на научните изследвания (САНИ)