Бенефициенти по програмата, с най-голям принос в научните изследвания и с най-голяма продукция в областта на българистиката, са Българската академия на науките (БАН) – водеща организация, в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: Преодоляване на негативните нагласи и изграждане на привлекателен образ на страната ни чрез засилване на интереса към българистиката в чужбина като научноизследователска област, акцентираща основно върху българския език и литература, българската история, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор). Водеща цел ще бъдат провеждане на целеви научни изследвания и създаване на устойчиво партньорство между включените в програмата бенефициенти, както и на мрежа от изследователи, включваща както преподаватели от България и чужбина, така и студенти, докторанти и млади учени с интерес към българистиката и нейното популяризиране.

Конкретни (специфични) цели

• Разширяване и развитие на кадровия потенциал в областта на българистиката зад граница, включително чрез насърчаване и подкрепа за кариерно развитие на млади изследователи и преподаватели у нас, като лектори по българистика в чужбина;

• Създаване на траен изследователски интерес към българистиката чрез привличане на студенти, млади учени, докторанти и специализанти в организациите – бенефициенти, където да провеждат българистични изследвания;

• Утвърждаване на международния престиж на българистиката чрез разработване на образователни и изследователски програми за научни специализации;

• Популяризиране на българския език и литература, история, наука, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор) чрез провеждане на съвместни научни  форуми с чуждестранни университети, занимаващи се с българистична проблематика.

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

ННП Българистика включва следните направления:

• Разширяване и развитие на кадровия потенциал в областта на българистиката с цел създаване на активна мрежа от български изследователи и чуждестранни българисти (водещи, утвърдени и млади), които да преподават, обучават и да провеждат съвместни научни изследвания;

• Развиване на вече утвърдени и създаване на нови ресурси с осигурен свободен достъп до дигитално съдържание в областта на българския език и литература, история, наука, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор);

• Създаване на специализиран „преводачески хъб“ и на единна национална платформа „Българистика“ с осигурен свободен достъп, която да обедини и надгради съществуващия в областта ресурс (образователен и научен) и която непрекъснато да се актуализира;

• Популяризиране на българския език и литература, история, изкуство, наука и култура (вкл. етнография и фолклор) и други национални постижения чрез организиране на научни форуми и научно-образователни курсове и семинари, съвместно с водещи европейски и световни организации.