Видоизменение на графика за провеждане на поправителната и ликвидационната сесия във Филологически факултет през академичната 2022 – 2023 година

Факултетният съвет прие следното видоизменение на изпитния график за поправителната и ликвидационната сесия на студентите от последен курс на обучение през академичната 2022-2023 г.:

За студентите от четвърти курс, редовно обучение, чиито учебни дисциплини в седми и осми семестър по учебен план завършват с изпит и/или текуща оценка, както и за студентите от пети курс на специалностите „Балканистика“ и „Славистика“, чиито учебни дисциплини в девети и десети семестър по учебен план завършват с изпит и/или текуща оценка:

Поправителна сесия: 1 – 5 юли 2023 г.

Ликвидационна сесия: 1 – 14 септември 2023 г. 

Този график не важи за студентите редовно обучение, които ще се явяват на изпит с индивидуален протокол по дисциплини извън изучаваните в VII и VIII семестър на специалностите от ОКС Бакалавър (и IХ и Х семестър на специалностите „Балканистика“ и „Славистика“) според учебните планове. За тях остава валиден вече утвърденият график на изпитните сесии:

Поправителна сесия: 01.09.2023 г. – 14.09.2023 г.

Ликвидационна сесия: 16.09.2023 г. – 22.09.2023 г.