Уважаеми колеги,

  1. В СУНИ е отворена сесия за кандидатстване по фундаментални научни проекти.

BG-175467353-2023-13 – Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 г.
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

– Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.

– Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.

– Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.

– Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия. Научните области, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда) са:

1) Биологически науки;

2) Математически науки и информатика;

3) Медицински науки;

4) Науки за земята;

5) Обществени науки;

6) Селскостопански науки;

7) Технически науки;

8) Физически науки;

9) Химически науки;

10) Хуманитарни науки.

В настоящия конкурс ще се финансират 2 типа проекти както следва:

Проекти тип 1 с максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 150 000 лв. (основен бюджет). Допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА).

Проекти тип 2 с максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 250 000 лв. (основен бюджет). Допълнително могат да бъдат заявени до 100 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА).

Повече информация и документи за кандидатстване може да откриете ТУК

!!! Желаещите да кандидатстват по обявения Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 г. да се обадят в НПД на Илиана Саханджиева – вътр. тел. 401, до 01.08.2023 г.

2. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 год.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 год.“

Срокове по конкурса:

Обявяване на конкурса – дo 30 юни 2023 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – 08.09.2023 г.
Срок за оценка и класиране на проектите – 30.11.2023 г.

Повече информация и проектната документация може да откриете ТУК.