Правила за организация на учебния процес

Филологическият факултет предлага обучение в разнообразни бакалавърски програми, директни магистърски програми , магистърски програми след придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и докторски програми.

Всички специалности във Филологическия факултет са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с много висока оценка – 9,20 за направление Филология и 9,10 за направление Педагогика на обучението по… (при максимална оценка 10) за период от шест години.

Бакалавърските и магистърските програми, които предлага Филологическият факултет, са следните:

Бакалавърски програми:

Българска филология

Английска филология

Руска филология

Френска филология

Приложна лингвистика

Лингвистика с информационни технологии

Български език и история

Български език и английски език

Български език и френски език

Български език и немски език

Български език и италиански език

Български език и руски език

Български език и испански език

Български език и новогръцки език

Български език и турски език

Български език и китайски език

Български език и корейски език

Лингвистика с маркетинг

Лингвистика с бизнес администрация

Директни магистърски програми:


Балканистика

Славистика (Полски език, Чешки език, Сръбски и хърватски език)

Магистърски програми:

Актуална българистика (езиковедски или литературоведски профил)
Актуална русистика (езиковедски или литературоведски профил)

Медиевистика и културна история

Културноисторическа славистика

Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на руски език / английски език / немски език / френски език / испански език / италиански език / китайски език / турски език)

Английска филология – лингвистика и превод

Английска филология – превод и бизнес комуникация

Превод за европейските институции (с два чужди езика)

Превод и интеркултурна комуникация (с един чужд език)

Превод и интеркултурна комуникация (с два чужди езика)

Превод и интеркултурна комуникация (с два чужди езика)

Приложна лингвистика (испански език)

Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап

Теория и практика на чуждоезиковото обучение – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език (за специалисти)

Теория и практика на чуждоезиковото обучение – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език (за неспециалисти)

Приложна лингвистика с информационни технологии – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език (за специалисти)

Приложна лингвистика с маркетинг – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език (за специалисти)

Приложна лингвистика с маркетинг – испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език (за неспециалисти)

Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. клас)

Методика на обучението по български език и литература (за неспециалисти)

Language and Linguistics


Обучаващите се в специалностите, предлагани от Филологическия факултет, имат възможност за обучение по програмата „Еразъм“ или по двустранните междууниверситетски договори за обмен на студенти.

На студентите във Филологическия факултет се предоставя и възможност за придобиване на практически опит и за усъвършенстване на усвоените в процеса на обучение знания и умения чрез участие в проекта „Студентски практики“.

Допълнителен ракурс към широкоспектърните възможности, които предоставя Филологическият факултет, внасят специализациите „Тиризъм“ и „Журналистика“. В тях могат да се обучават кандидати с дипломи за средно образование, студенти от всички курсове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както и от други висши учебни заведения.