Съгласно Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в състава на Общото събрания на факултета се включват членовете на академичния състав на основен трудов договор, представители на помощния и административен персонал, работещи в съответния факултет, на студентите и докторантите във факултета.

Заповед – поименен състав на Общото събрание на Филологическия факултет.

Общото събрание на факултета има следните правомощия:

  1. Избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и негов заместник от хабилитираните си членове;
  2. Избира и освобождава с тайно гласуване и мнозинство от присъстващи декана на факултета;
  3. Определя числеността и състава на Факултетния съвет;
  4. Избира с тайно гласуване и мнозинство от присъстващите членове на Факултетния съвет, съобразно определения брой и структура;
  5. Обсъжда и приема годишния доклад на декана за преподавателската, научноизследователската и художественотворческата дейност във факултета, за неговото състояние, както и насоките за развитие;
  6. Определя числеността и квотите на представителство на катедрите във Факултетния съвет.

Общо събрание на ФФ 26.05. – 27.05. 2022 г.