Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Филологически факултет
Катедра „Английска филология”

Катедрата по Английска филология обявява конкурс с конкурсен изпит за назначаване на преподавател по: Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. Филология; Германски езици; Съвременен английски език.

От успешно издържалите конкурса ще се изисква да преподават английски език в корпуса Практически английски език (ПА) на студенти в бакалавърските програми в катедра „Английска филология“ с поне 560 часа аудиторна заетост. От тях ще се очаква:

  • да планират, разработват и водят курсове/часове/упражнения, които интегрират методи и задачи за развитие на езиковите умения на обучаемите с подходящи лексикални и граматични компоненти;
  • да прилагат съвременна методика за чуждоезиково обучение и подходящи дигитални технологии;
  • да подготвят и използват разнообразие от подходящи и валидни инструменти за оценка на езиковото развитие на обучаемите, съгласувани с изискванията и стандартите на Европейската езикова рамка (CEFR) и изискванията на учебните планове на катедрата, както и да подготвят изпитни материали и администрират съответните изпити.

Кандидатите трябва да имат придобита ОКС ‘магистър’. 

До участие в конкурса се допускат кандидати с образователно-квалификационна степен „магистър“ (или приравнена на нея) в професионално направление 2.1. Филология (в специалността трябва да присъства „Английска филология“ или „Английски език“) или 1.3. Педагогика на обучението по … (в специалността трябва да присъства „Английски език“) или със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (ако е приложимо) в професионално направление 2.1. Филология (в специалността трябва да присъства „Английска филология“ или „Английски език“) или 1.3. Педагогика на обучението по … (в специалността трябва да присъства „Английски език“) и минимум 2 години преподавателски стаж (на трудов и/или граждански договор) по английски език.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до ръководителя на катедра „Английска филология“ за допускане до конкурс (изтегли бланка);

2. Диплома(и) за завършено висше образование – представя се оригинал и се оставя ксерокопие за комплекта с документи за кандидатстване; 

3. Автобиография – Европейски формат с актуален телефон и имейл адрес за връзка;

4. Документ, удостоверяващ наличието на минимум 2 години преподавателски стаж (на трудов и/или граждански договор) по английски език;


5. Списък с публикации, научни и научно-приложни разработки (ако има такива); 

6. Сертификати и препоръки (ако има такива) – представя се оригинал и се оставя ксерокопие за комплекта с документи за кандидатстване.

Конкурсният изпит ще се състои от две части – писмен изпит и устно събеседване, до което се допускат кандидатите, получили минимум Мн. добър (4.50) на писмения изпит.

Формат на писмения изпит с продължителност 4 астрономически часа:

Практическа част (вж. SAT tests, CPE tests, etc.)

  1. Error identification and correction;
  2. Paragraph improvement;
  3. One word only/cloze test;
  4. Българо-английски и английско-български превод на текст (около 200 думи всеки) от средата на XX и началото на XXI век. 

Теоретична част

Писмен отговор на въпрос на английски език от приложения план-програма (изтегли pdf). Изложението трябва да адресира зададената тема директно и ефективно, с убедителни аргументи, основани на съответстващата съвременна литература в рамките на около 3 ръкописни страници.

Интервю 

Целта на интервюто, което ще се проведе на английски език, е да определи готовността и степента на ангажираност на кандидата с дейностите, които са описани в работната характеристика, както и уменията му да комуникира както със студенти така и с колеги.

Sample Questions: 

1) Which is your primary/preferred teaching method/approach? Why?

2) Which is your approach to teaching a specific skill (vocabulary, grammar, reading, etc.)?

3) What multimedia resources do you/will you use when teaching? Why?

4) How do you motivate your students to take active part in the teaching/learning process?

5) What evaluation methods do you use?

6) Do you intend to get involved in research? In which area and when?

Подаване на документи: от 19.03.2024 г. до 19.04.2024 г. в сградата на Ректората, ул. „Цар Асен“ №24, стая 115 – Управление на човешки ресурси от 8:30 до 10:30 и от 13:30 до 15:30 часа. Комисията по провеждане на конкурса ще уведоми допуснатите кандидати до 25.04.2024 г. 

Провеждане на конкурсния изпит: 04.06.2024 г. от 08.30 ч. в 10 с. з., Ректорат. 


Лице за контакт: ас. Румяна Илиева, e-mail: rumy_ilieva@uni-plovdiv.bg 

Ръководител на катедра „Английска филология“: доц. д-р Яна Атанасова Роуланд, e-mail: yanarowland@uni-plovdiv.bg