Научната конференция „Паисиеви четения“ е най-престижният и представителен изследователски форум за Филологическия факултет. Тя се провежда за първи път през 1982 г. и тази година предстои да отбележим 40 години от нейното първо организиране. По традиция по време на официалното откриване на конференцията се представят сборниците „Научни трудове. Филология. Паисиеви четения“. Организатор на конференцията е екип от преподаватели във Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Традицията изисква съхраняването на приемственост и принадлежност към предходните форми на конференцията, затова в заглавието ѝ се маркира годината на нейното провеждане. Последната присъствена конференция „Паисиеви четения“ през 2018 година се превърна в мащабен форум, който събра 232 учени от 17 родни и 22 чужди университета. Форумът съответства на чл. 2, ал. 1 на ЗННИ (т. 1,3 и 4). При условията и по реда на този закон и в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания чрез осъществяването на конференцията „Паисиеви четения“ се насърчава и развива научноизследователската дейност с доказана значимост и международно признание, която включва научни приоритети, свързани с: а) създаването на нови научни знания, обвързани тематично с изследването на българската история, език, култура и национална идентичност; б) насърчаването на технологичния трансфер и развитието на хуманитарните науки и иновациите в тази област; в) решаването на важни изследователски въпроси в областта на хуманитарното образование. Научноизследователската дейност, представена на форума обхваща фундаментални и приложни изследвания, както и разпространението на научните резултати. Насърчаването и развитието на научноизследователската дейност обхваща финансовото стимулиране на научните изследвания, създаването на условия за използване на научния потенциал на Филологическия факултет и неговото развитие в съответствие с приоритетните насоки за развитие на страната, създаването на условия за защита и за реализация на научни резултати и подпомагане на разпространението им във всички области на обществения живот. Насърчаването и развитието на научноизследователската дейност включва и стимулиране на международното научно сътрудничество, на участието в европейски научни програми, както и участието в създаването на общоевропейско изследователско пространство. „Паисиеви четения“ е  събитие с международен формàт, което води до укрепване на социалната реализация на филологическата наука и стимулира връзките с обществените институции. Всичко това ще допринесе за нарастване ролята на хуманитарното познание като ключов елемент в разбирането на значимостта и приоритетите пред човека като фактор във все по-глобализиращия се свят, подложен на изпитанията на политически кризи и на пандемия. Традиционна цел на форума винаги е била подкрепата за млади учени в науката. Фактът на подчертания изследователски интерес към научния форум е предпоставка за създаване на мрежи от национални и съвместни международни изследователски програми и за засилване на сътрудничеството в рамките на Европа. Цел на конференцията е подкрепата на научни достижения и предоставяне на възможност за изява на утвърдени и млади български учени пред широка международна научна общност, работеща в областта на хуманитаристиката. Материалите от конференцията биват публикувани след рецензиране в специализираното периодично издание „Научни трудове. Филология. Паисиеви четения“.

Паисиеви четения 2023 – програма

Нетрадиционно провеждане на традиционната международната научна конференция „Паисиеви четения 2020“
       Поради извънредните обстоятелства, наложени от пандемията, тазгодишните „Паисиеви четения“ се проведоха в необичаен формат: присъствено и онлайн. Смесеният подход позволи на участниците да представят своите доклади и да споделят мнения с колеги и гости, като дистанцията не се превърна в пречка за общуване, а в желание да бъдат преодолени ограниченията и разстоянията.

Информация за събитието във вестника на ПУ