Уважаеми колеги,

На 21.11. 2022 г. от 14:30 часа в зала „Компас“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще се състои публичната защита на докторант Елена Николова-Кискинова (към Катедрата по ОЕИБЕ) с дисертационен труд на тема „СЕМАНТИЧНИ, СТРУКТУРНИ И ЛИНГВОКОГНИТИВНИ ОСОБЕНОСТИ НА НЕМСКИТЕ ЛЕКСИКАЛНИ ЕДИНИЦИ, СЪДЪРЖАЩИ СУФИКСОИДИТЕ -weise и -maßen, И ТЕХНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ“ с научен ръководител – доц. д-р Борян Янев.

Всички заинтересовани са поканени!