Уважаеми колеги,

Заповядайте на публичната защита на дисертационния труд на Мария Иванова Анастасова на тема „Аналитичните конструкции с глаголите съм и имам и минало причастие в староанглийски и в старобългарски“. Защитата ще се проведе на 27.09.2022 г. от 13.00 ч. в зала „Компас“.