ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

На основание на чл. 26, ал. 6 от ЗВО във връзка с чл. 41, ал. 5 и чл. 42, ал. 2 и 3 от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“ и в изпълнение на Решение на Факултетния съвет на Филологическия факултет, протокол № 250/ от 16. X.  2023 г.

СВИКВАМ

Общо събрание на Филологическия факултет

на 20 ноември (понеделник) 2023 г. от 15.00 часа в 6. аудитория

при следния дневен ред:

  1. Избор на комисии: комисия по предложенията за изборите, мандатна комисия („комисия по кворума“), комисия по явното гласуване, комисия за избор на председател и заместник-председател на ОС, комисия за избор на Декан на Филологическия факултет, комисия за избор на членове на Факултетния съвет.
  2. Избор (с тайно гласуване) на председател и заместник-председател на ОС.
  3. Отчет на Декана на ФФ за изминалия мандат (2019 – 2023).
  4. Избор (с тайно гласуване) на Декан на ФФ.
  5. Решение за определяне числеността и структурата на ФС (чл. 47, т. 6 ПУДПУ).
  6. Избор (с тайно гласуване) на членове на Факултетния съвет.

Регистрацията на членовете на Общото събрание ще се извърши от 14.30 до 15.00 часа пред 6. аудитория.

Следва членовете на Общото събрание да потвърдят по катедри с подписа си, че са уведомени за датата, часа и дневния ред на събранието.

31. 10. 2023 г.                                                           Зам.-председател на ОС:

Пловдив                                                       Проф. д.ф.н. Татяна Ичевска