ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

На основание на чл. 26, ал. 6 от ЗВО във връзка с чл. 41, ал. 5 и чл. 42, ал. 2 и 3 от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“ и в изпълнение на Решение на Факултетния съвет на Филологическия факултет, протокол № 244/ от 6. 03. 2023 г.

СВИКВАМ

Общо събрание на Филологическия факултет

на 10 април (понеделник) 2023 г. от 15.00 часа в 6. аудитория

при следния дневен ред:

  1. Избор на комисии: мандатна комисия („комисия по кворума“), комисия по явното гласуване, комисия по избор на нехабилитирани преподаватели и комисия за избор на номинирани членове от ФФ за Академичния съвет.
  2. Избор (с явно гласуване) на представител от ФФ за Контролния съвет на ПУ.
  3. Избор (с тайно гласуване) на нехабилитирани преподаватели за членове на Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“.
  4. Избор (с тайно гласуване) на номинации за Академичния съвет.

Регистрацията на членовете на Общото събрание ще се извърши от 14.30 до 15.00 часа пред 6. аудитория.

Следва членовете на Общото събрание да потвърдят по катедри с подписа си, че са уведомени за датата, часа и дневния ред на събранието.

                                                           Зам.-председател на ОС:

Проф. д.ф.н. Татяна Ичевска

15. 03. 2023 г.

Пловдив

Заповед за определяне на поименния състав на Общото събрание на Филологическия факултет на 10.04.2023 г.