Откритото заключително заседание за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Полина Николаева Петкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Английска филология“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Германски езици: Английски език, с тема на дисертационния труд „Хеджинг в академичния писмен дискурс: съпоставка между английски и български научни статии“ ще се проведе на 30 март 2023 г. от 13.00 часа в зала „Компас“, Ректорат.