На 20 април 2023 г. (четвъртък) от 17.30 ч. в 6. аудитория на Ректората на Пловдивския университет ще се състои премиерата на книгата „Морфологична (не)категориалност“ на гл. ас. д-р Енчо Тилев от Катедрата по руска филология на Филологическия факултет. Монографията ще бъде представена от проф. д.ф.н. Стефана Димитрова от Института за български език при БАН.

Настоящата монография е първото цялостно изследване в българската лингвистика, анализиращо въпроса за категориалните и некатегориалните значения в морфологията в рамките на теоретичния подход на руския лингвист А. В. Бондарко. Некатегориалните значения, които са широко представени в морфологичната система, са не по-малко релевантни от категориалните и могат да бъдат разглеждани като потенциал на езиковата система, който може свободно да се самоактивира или да бъде активиран от говорещата личност. Именно тези прояви на некатегориалност са във фокуса на книгата.

Заповядайте!

*     *     *

Енчо Тилев е доктор по филология и главен асистент в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където преподава от 2012 г. Чете лекции по морфология на съвременния руски език, контрастивна лингвистика, функционално-комуникативна граматика, актуални тенденции в руската морфология и граматика на разговорната реч. Е. Тилев е автор на над 70 публикации в български и чуждестранни научни издания, съавтор на книгата „Вселената на езика. Диалози с професор Стефана Димитрова“ (2022) и на учебни пособия по руски език.