Документите за кандидатстване в двата профила на програмата – лингвистичен и литературоведски – могат да се подават дистанционно на имейл адрес rada.chobanova@gmail.com и присъствено в периода понеделник – четвъртък, 10 – 12 ч., 14 – 16 ч.) в каб. 1 на Катедрата по руска филология – ПУ, Ректорат (южен двор), ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив.

Телефон за контакт: 032 261 451 (Радка Чобанова).

КРАЙНИЯТ СРОК Е 13 ОКТОМВРИ.

Магистърската програма предоставя допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобили висше образование с ОКС „бакалавър“ в специалностите Българска филология, Педагогика на обучението по български език и чужд език, Педагогика на обучението по български език и история (или география).

За прием в лингвистичния профил на програмата могат да кандидатстват и студенти от небългаристични специалности, в чийто учебен план е включена дисциплината „Съвременен български език“ („Българска граматика“). За повече информация (необходими документи за кандидатстване, анотация на програмата, теми за събеседване, учебен план и др.) вижте следния линк: https://blogs.uni-plovdiv.net/bgezik_slovo/кск-информация/магистърска-програма-актуална-бълга/