Протоколите от заседанията на КААС се съхраняват в архива на Комисията. Поради наличието на лични данни, както и на информация с чувствителен характер, архивът не е публичен, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Оторизиран достъп на контролиращи и одитиращи органи се предоставя чрез мотивирана заявка тук.

Бланка за протокол от заседание на КААС