Процедурите за контрол и поддържане на качеството на научния и образователен продукт, които се провеждат във Филологическия факултет на ПУ, са съществени инструменти в рамките на СУК, чрез която се реализират стратегическите цели и мисия на Университета и Факултета.

Процедури по акредитация

Процедури по атестиране на академичния състав на ФФ

Процедури по вътрешен одит