Общ брой членове на ОС: 124

Отсъстващи по допустими основания: 3

Отсъстващи по недопустими основания: 14

Общ брой гласоподаватели, участвали в Общото събрание: 107

По т. 2 от дневния ред: Избор (с явно гласуване) на представител от ФФ за Контролния съвет на ПУ.

За член на Контролния съвет бе предложена и избрана доц. д-р Витана Василева Костадинова.
Гласували: 107, за – 107, против – 0; въздържали се – 0.

По т. 3 от дневния ред: Избор (с тайно гласуване) на нехабилитирани преподаватели за членове на Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Резултати от преброяването на бюлетините (Бюлетина № 2):

ИмеДАБяла бюлетина
гл. ас. д-р Ана Иванова Маринова998
гл. ас д-р Атанас Спасов Манчоров998
гл. ас. д-р Бистра Василева Дикова9710
гл. ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева1007
преподавател Гергана Тодорова Иванова-Вълева989
гл. ас. д-р Енчо Тилев Тилев9611
преподавател Здравко Стойков Генов998
гл. ас. д-р Здравко Трифонов Дечев998
гл. ас. д-р Красимира Танева Танева9116
ас. Маргарита Константинова Куцарова989
гл. ас. д-р Марияна Асенова Карталова9413
гл. ас д-р Милена Стоянова Видралска998
гл. ас. д-р Райна Василева Танчева989
гл. ас. д-р Таня Янкова Янкова9413

Съобразно получения вот „ДА“ комисията установи, че предложените нехабилитирани преподаватели са избрани за членове на Общото събрание на ПУ.

По т. 4 от дневния ред: Избор (с тайно гласуване) на номинации за Академичния съвет (Интегрална бюлетина 1).

Общ брой подадени бюлетини – 107
От тях валидни – 107

При проведеното тайно гласуване Комисията по преброяване на номинациите за Академичен съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ установи следните резултати:

Разпределение на гласовете за хабилитирани членове – осем предложени:
Ани Иванова Кемалова, доц. д-р – За − 47
Борян Георгиев Янев, доц. д-р – За − 35
Константин Иванов Куцаров, доц. д.ф.н. – За − 86
Красимира Ангелова Чакърова, доц. д-р – За − 40
Надя Петрова Чернева, доц. д-р – За − 50
Теофана Николова Гайдарова, доц. д-р – За − 22
Фани Евгениева Бойкова, доц. д-р – За − 27
Христина Милева Тончева-Тодорова, проф. д.ф.н. – За − 12

Разпределение на гласовете за нехабилитирани членове – един предложен:
Милена Ангелова Кацарска, гл. ас. д-р – 97 гласа

Тримата номинирани за хабилитирани членове на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ са:
Константин Иванов Куцаров, доц. д.ф.н. – 86 гласа
Надя Петрова Чернева, доц. д-р – 50 гласа
Ани Иванова Кемалова, доц. д-р – 47 гласа

Номинираният нехабилитиран член на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ е:
Милена Ангелова Кацарска, гл. ас. д-р – 97 гласа

Заместник-председател на Общото събрание на ФФ:

(проф. д.ф.н. Татяна Ичевска)