Катедрата по романистика и германистика е създадена през 1991 г. като приемник на общоезичната катедра „Чужди езици“ към Филологическия факултет и до 1994 г. тя е причислена към Катедра „Западноевропейски филологии“ под името Катедра „Френска език и литература“ и Катедра „Немски език и литература“. През 1994/1995 г. двете катедри се обособяват като самостоятелни до октомври 2007 г., когато се обединяват в обща катедра със съответните секции „Френски език“ и „Немски език“. Към тях се присъединяват секция „Испански език“ (2006) и секция „Италиански език“ (2012).

Първоначално единствените специалности са били „Български език и френски/немски език“, подготвящи специалисти по френски или немски език и български език и литература и преподаватели по тези предмети в средните общообразователни училища в България. Впоследствие са включени и специалностите „Френски/Немски език и руски език“, „Български език и испански език“, „Български език и италиански език“ и „Френска филология“. Към днешна дата разнообразието от специалности е разширено с нови: „Приложна лингвистика“, „Лингвистика и информационни технологии“, „Лингвистика и маркетинг“ и „Лингвистика и бизнес администрация“. Всяка специалност включва обучението на студенти по два чужди езика от предлаганите във ФФ в различни комбинации. Най-новите специалности са „Гражданско образование, философия и чужд език“ и „История и чужд език“.

Ръководители на катедрата са били доц. д-р Руси Николов и доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте (понастоящем). Ръководители на отделните секции през годините са били: доц. д-р Руси Николов, доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте (френски език), гл.ас. Златка Парпулова, гл. ас. Олга Мишкова-Делева, гл. ас. д-р Кана Димитрова, гл. ас. д-р Радослава Минкова (немски език), проф. д.ф.н. Иван Кънчев (испански език) и доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте (италиански език).

Основни научни направления, изучавани в предлаганите специалности, са: практически чужд език, странознание, основни и факултативни езиковедски и литературоведски дисциплини, теория на превода, методика на преподаването на съответния език като чужд и др.

Важни дейности на катедрата са реализирането на билатерални междуинституционалнидоговори с чуждестранни европейски университети, както и студентски и преподавателски мобилности по програмите Erasmus+, Германската служба за академичен обмен (DAAD), Австрийската служба за коопериране (ÖK), по линията на спогодбата с Република Австрия за културно сътрудничество, чрез съдействието на Австрийската служба за академичен обмен и др. Катедрата организира и провежда научни конференции с международно и местно участие на преподаватели и студенти и подпомага учебния процес с актуална специализирана литература и периодика.

Секретар на катедрата: филолог ЕЛЕНКА ЩЕРЕВА

кабинет: 222; Ректорат; телефон: 032/ 261 233; имейл: eshtereva@uni-plovdiv.bg