Приемственост и устойчивост, динамика и креативност: кое прави пловдивската русистика уникална

  • Катедрата по руска филология е образователна и научна структура с новаторско мислене, устойчиво развитие на академичния състав и международен авторитет.
  • Катедрата по руска филология е една от двете катедри, създаването на които през 1973 г. дава успешния старт на филологическите специалности в Пловдивския университет. По-малко от година ни дели от 50-годишния юбилей на българистиката и русистиката в университета. Раждането им има много по-голяма стойност от факта на откриването на две нови специалности. С него се поставят основите на пловдивската хуманитаристика, с което започва трансформацията на висшето ни училище в университет от класически тип.
  • Солидна езикова и научна подготовка, квалификация и професионален опит на академичния състав в катедрата – продукт на пловдивската филологическа школа: 90% от преподавателите са възпитаници на ЕГ „Иван Вазов“ – Пловдив и различни специалности на Филологическия факултет на Пловдивския университет.
  • Повече от 50% от членовете на катедрата притежават  езикова и преподавателска квалификация по още един или два чужди езика (освен руски език), както и втора специалност „Учител по български език и литература“ – отлична предпоставка за реализация в международни научни и образователни проекти и програми.
  • Собствена визия за глобализация и интернационализация на филологическата наука и образование, генерира идеи и ражда нови специализирани структури на факултетско и университетско равнище: Център за езици и интеркултурна комуникация, Център за руски език и култура, Класна стая „Конфуций“, развиващи информационно-аналитична, учебно-методическа, научна и творческа дейност.
  • Членство в национални и международни професионални организации и сътрудничество с културно-образователни институции в широк мащаб.
  • Утвърдена школа за израстване на млади учени – за период от 6 години успешно са защитили дисертациите си шестима редовни докторанти, двама отчислени с право на защита и един понастоящем в докторска програма.
  • Лидер по брой реализирани европейски и други международни научно-образователни и приложни проекти и програми.
  • Катедрата е автор на концепцията и от 2015 г. ежегодно провежда на национално ниво състезанието за зрелостници „Я знаток русского языка“, което е изключително плодотворна алтернативна форма за прием на студенти в специалностите Руска филология и Български език и руски език.