Филологически факултет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Адрес: 4000, гр. Пловдив, ул. Цар Асен № 24
Ректорат на Пловдивския университет, ет. 3, каб. 325
тел. +359 32 261 332 (мобилен номер, съответен на фиксирания тел. +359 884 319 021);
e-mail: ff@uni-plovdiv.bg

декан: доц. д.ф.н. Константин Куцаров
зам.-декани:

  • доц. д-р Димитър Кръстев (Заместник-декан по учебна дейност, учебна документация, магистърски програми)
  • доц. д-р Ани Кемалова (Заместник-декан по акредитационни процедури и контрол по качеството на обучението)
  • доц. д-р Елена Гетова (Заместник-декан по факултетна организационна дейност, кандидатстудентски мероприятия, реклама, връзки с обществеността)
  • доц. д-р Красимира Чакърова (Заместник-декан по научноизследователска дейност, проектна дейност, докторанти, факултетни сайтове)
  • гл.ас. д-р Милена Кацарска (Научен секретар по международно сътрудничество и академична мобилност)