СПИСАНИЕ „СЛАВЯНСКИ ДИАЛОЗИ“ (https://dialozi.uni-plovdiv.bg/) е създадено през 2004 г. като издание на Филологическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Негова основна цел е да съдейства за развитието на хуманитарното знание  и на междукултурния диалог. Концепцията на списанието визира изграждането на широка панорамна перспектива върху културното развитие на славянските народи от най-далечни исторически времена до нашето съвремие. В международната редакционна колегия присъстват авторитетни учени от 13 европейски университета. В разнообразни научни рубрики са представени изследвания на български и чуждестранни специалисти в областта на езикознанието, литературознанието и културната история. Разбирайки диалогизма като основен алгоритъм на културното битие, списанието предлага текстове не само с различен национален адресат, но и с различен тематичен и жанров характер: освен научни изследвания от различни области на хуманитаристиката, също и художествени текстове в превод и оригинал, рецензии за най-нови издания със славистична проблематика, издадени в България и в чужбина, хроника на културни събития и пр. Всички материали се публикуват на български език, като някои от тях се представят и в други езикови версии. Списанието предлага също така възможности за творчески научен дебют на студенти (магистри и докторанти).