МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Графикът на обучението е съобразен с възможностите на работещите студенти да посещават редовно учебните занятия.
По време на обучението на студентите е осигурен свободен достъп до интернет и използване на факултетния сървър.
В програмите „Актуална българистика“, „Актуална русистика“, „Медиевистика и културна история“, „Културноисторическа славистика“, „Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. клас)“ и „Методика на преподаването на руски език“ има утвърден от МС брой места за обучение и по държавна поръчка. Обучението на студентите, записани в магистърски специалности по държавна поръчка в професионалното направление 1.3. Педагогика на обучението по…, е без такса (безплатно)! Съгласно с чл. 68 (1) от Закона за висше образование кандидатите за обучение с държавно субсидиране полагат конкурсен изпит и се класират до попълване на определения брой места.

Прием 2023-2024 академична година

Магистърски програми по ПН 1.3.

ПН 1.3. „Педагогика на обучението по..."

ОКС „Магистър“

Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5-12 клас) (РО)

Програмата е на мястото на МП „Образованието по български език и литература в средното училище“. Програмата е актуализирана с решение №44 (Протокол № 207)  на Факултетния съвет на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 18.03.2019 година и решение №13 (Протокол  №35) на АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” от заседанието, проведено на 25.03.2019 година.

Магистърската програма осигурява съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионална компетентност на участниците. Лекционните курсове, включени в програмата, осигуряват възможност за интеграция на методически, лингвистични, теоретиколитературни и историколитературни дисциплини. По този начин генералните идеи в съвременната хуманитаристика стават основа за качествени образователни промени. За това ще съдейства и представянето на обновени и съвременни дидактически технологии, които реализират стратегическите цели на европейското образование.

Програмата дава възможност за комбинация на избираеми дисциплини с основни задължителни дисциплини за постигане на профилиране и повишаване на конкурентоспособността.

Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност за преподаване на български език и литература в средните училища. Отделят се време и място за осмисляне на психологически проблеми на обучението по български език и литература, за работата на учителя за развитие на творческите възможности на учениците. Обогатяват се компeтенциите на обучаваните в приложението на информационните и комуникационните технологии в обучението по български език и литература.

Програмата е двусеместриална. Курсът на обучение завършва със защита на дипломна работа.

ПН 1.3. „Педагогика на обучението по..."

ОКС „Магистър“

Методика на обучението по български език и литература  (за неспециалисти)  (РО) (ЗО)

Магистърската програма изгражда базисни знания по български език и литература в контекста на националната идентичност и значимостта на българската култура в епохата на глобализация. Конкретното проявление на тази цел се свързва с: даването на декларативни и процедурни знания за актуално значими иновационни по характер проблеми на образованието по български език и литература в средните училища; задоволяването на професионалните интереси на обучаваните; развиването и усъвършенстването на техните професионални практически умения.

Учебната програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност за преподаване на български език и литература в средните училища. Акцентира се върху специфичната практикоприложна дейност на обучаваните (наблюдения, анализ и обсъждане: на графически фиксирани уроци; на видеоуроци; на урочни, неурочни и извънкласни форми – „на живо“) и на развитието на техните педагогически изследователски умения. Отделя се време и място за осмисляне на психологически проблеми на обучението по български език и литература, за работата на учителя за развитие на творческите възможности на учениците.

Целта на настоящата програма е да се осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионална компетентност на участниците.

Програмата е четирисеместриална. Курсът на обучение завършва със защита на дипломна работа.

ПН 1.3. „Педагогика на обучението по..."

ОКС „Магистър“

Теория и практика на чуждоезиковото обучение - испански език, немски език, френски език, руски език и италиански език (за специалисти) (РО)

 Целта на програмата е да усъвършенства подготовката на специалисти с изграден подход към теоретичните и практическите проблеми на езикознанието и на обучението по български език и испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език в СУ съобразно с изискванията и потребностите на съвременното общество. Притежаващите посочената магистърска степен могат да намерят професионална реализация в културни институции, в средства за масова комуникация, в учебни заведения и научни центрове, където се изисква хуманитарно образование, съчетано с владеене на испански език/немски език/френски език/руски език/италиански език и задълбочени познания в областта на езикознанието.

Курсът на обучение има за задача да систематизира и представи основните теоретико-практически проблеми, които решава методиката на чуждоезиковото обучение в исторически и съвременен план. Проследява се развитието на лингвистиката, психологията и педагогиката, чиито теоретични постановки оказват съществено влияние в разработването на нови методи и бележат основните тенденции в развитието на методиката. Анализират се основните традиционни методи и някои алтернативни, допринесли за утвърждаване на комуникативната идея в обучението по чужди езици. Цели се осмисляне на идеите за комуникативност, конкретно реализирани в учебната практика по езика. Курсът е с цел да даде възможност за обсъждане на основни методически проблеми, които без съмнение вълнуват учителите по чужд език, и да ориентира преподавателите към самостоятелно, творческо преосмисляне на теоретичните постановки и към практическата им реализация в практиката на обучението.

ПН 1.3. „Педагогика на обучението по..."

ОКС „Магистър“

Теория и практика на чуждоезиковото обучение - испански език, немски език, френски език, руски език и италиански език (за неспециалисти) (РО)

 Целта на програмата е да подготви специалисти с изграден подход към теоретичните и практическите проблеми на езикознанието и на обучението по испански език / немски език / френски език / руски език / италиански език в СУ съобразно с изискванията и потребностите на съвременното общество. Притежаващите посочената магистърска степен могат да намерят професионална реализация в културни институции, в средства за масова комуникация, в учебни заведения и научни центрове, където се изисква хуманитарно образование, съчетано с владеене на испански език/немски език/френски език/руски език/италиански език и задълбочени познания в областта на езикознанието.

Курсът на обучение има за задача да систематизира и представи основните теоретико-практически проблеми, които решава методиката на чуждоезиковото обучение в исторически и съвременен план. Проследява се развитието на лингвистиката, психологията и педагогиката, чиито теоретични постановки оказват съществено влияние в разработването на нови методи и бележат основните тенденции в развитието на методиката. Анализират се основните традиционни методи и някои алтернативни, допринесли за утвърждаване на комуникативната идея в обучението по чужди езици. Цели се осмисляне на идеите за комуникативност, конкретно реализирани в учебната практика по езика. Курсът е с цел да даде възможност за обсъждане на основни методически проблеми, които без съмнение вълнуват учителите по чужд език, и да ориентира преподавателите към самостоятелно, творческо преосмисляне на теоретичните постановки и към практическата им реализация в практиката на обучението.

ПН 1.3. „Педагогика на обучението по..."

ОКС „Магистър“

Английски език и методика (за специалисти)  (ЗО)

Магистърската програма Английски език и методика е напълно съобразена с целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на ПУ. Тя представлява комбинация от сериозна академична програма с два центъра – „Език“ и „Методика“, които не само се допълват, но и разкриват пред студентите по-големи възможности за успешна и конкурентна реализация на образователния пазар.

Програмата е предназначена само за студенти, които са придобили ОКС „бакалавър“ в професионалното направление 2.1. Филология (специалности с английски език), но които нямат професионална квалификация „учител по английски език“. От друга страна, тя дава възможност и на студенти, които вече притежават квалификация „учител по английски език“, да доразвият и надградят уменията, придобити в бакалавърския курс на обучение. Аспектът „Методика“ в програмата е експлицитно ориентиран към професионалната практика, като отчита съвременните контексти на преподавателската професия и подготвя студентите да бъдат не само учители, но и учители изследователи, полага основите на умения и компетентности за самостоятелно професионално развитие в областта на чуждоезиковото преподаване.

ПН 1.3. „Педагогика на обучението по..."

ОКС „Магистър“

Английски език и методика (за неспециалисти)  (ЗО)

Програмата запознава студентите с основните лингвистични и литературни направления, със средствата за анализ на език, текст, дискурс и педагогическа практика, развива уменията им по английски език посредством автентичен езиков материал. В часовете по практически английски език се използва интегрираният подход в обучението. Работи се едновременно върху всички езикови компетенции – граматика, лексика, четене, слушане, писане. От друга страна, програмата отразява съвременните тенденции в развитието на методическия цикъл, запознава студентите с многообразието на научни подходи в ELT, като се поставя специален акцент върху комуникативния подход.

Обучението се извършва на модулен принцип – съботно-неделен. Лекционните курсове и семинарите се водят от щатни и хонорувани преподаватели от Филологическия факултет, които обезпечават и редовното обучение.

ПН 1.3. „Педагогика на обучението по..."

ОКС „Магистър“

Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап (ЗО)

Програмата е на място на МП „Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение“ (ЗО). Актуализираният учебен план, който влиза в сила от учебната 2019/2020 година и преименуването на програмата, са приети с  решение №3 (Протокол № 208) от заседание на ФС на Филолгическия факултет, проведено на 15.04.2019 година, решение №12, (Протокол  №36) на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“от заседанието, проведено на 22.04.2019 година.

Учебният план предлага специализиран курс по практически английски език, като се използва интегриран подход в обучението. Работи се едновременно върху всички езикови компетенции – граматика, лексика, слушане, говорене, четене и писане. В учебния план са включени задължителен курс по детска литература, както и приложни езиковедски курсове по морфология и синтаксис на съвременния английски език. Поставен е специален акцент и върху традиционните, и върху иновативни подходи и методи на обучение, проверка на знанията и анализ на грешките в областта на предучилищния и началния училищен етап. Избираемите и факултативните дисциплини запознават студентите с пресечните научни области между език и култура, език и комуникация, литература и общество, както и с електронните езикови ресурси, които бъдещите учители биха могли да използват в своята работа.

ПН 1.3. „Педагогика на обучението по..."

ОКС „Магистър“

Методика на преподаването на руски език (за специалисти) (РО)

Програмата е двусеместриална и дава възможност за комбинация на основните задължителни дисциплини с избираеми, с което се постига профилиране и повишаване на конкурентоспособността на обучаемите.

Учебната програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност за преподаване на руски език в средните училища. Акцентира се както върху специфичната практикоприложна дейност на обучаваните (наблюдения, анализ и обсъждане: на графически фиксирани уроци, на видеоуроци, на урочни, неурочни и извънкласни форми – „на живо“), така и върху развитието на творчески умения и диференциран подход към бъдещите ученици в учебния процес.

Целта на програмата е да се осигури съответствие между потребностите на образователната система, социалната практика и равнището на професионална компетентност на обучаемите.

Лекционните курсове, включени в програмата, осигуряват възможност за интеграция на методически, лингвистични, педагого-психологически дисциплини. Представени са и обновени и съвременни дидактически технологии, които реализират стратегическите цели на европейското образование.

ПН 1.3. „Педагогика на обучението по..."

ОКС „Магистър“

Методика на преподаването на руски език (за неспециалисти) (РО)

Програмата е предназначена за завършили бакалавърска или магистърска степен кандидати без квалификация по руски език.

Ориентирана е към широк кръг от кандидати, придобили бакалавърска или магистърска степен в сферата на хуманитарните, обществените, техническите или природните науки, и се фокусира върху изграждането на професионална компетентност за преподаване на руски език в средните училища. Акцентът е поставен както върху специфичната практикоприложна дейност на обучаваните, така и върху развитието на педагогически изследователски умения и творчески диференциран подход.

Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специалисти, които притежават основните компетенции, необходими за справянето с отговорностите на учителската професия и съответстващи на новите стандарти на европейското образование.

Учебният план на програмата включва задължителни и избираеми дисциплини, като първите полагат необходимата база от знания и научноизследователски подходи, а вторите се фокусират върху развитието на компетенции по тяхното прилагане в учебния процес и подпомагат успешната реализация на обучаемите. Систематизирани са основните теоретико-практически проблеми на методиката на чуждоезиковото обучение в исторически и съвременен план. Анализират се традиционни и алтернативни комуникативни методи, конкретно реализирани в практиката на обучението. Лекционните курсове, включени в програмата, осигуряват възможност за интеграция на методически, лингвистични, педагого-психологически дисциплини. Представени са и обновени и съвременни дидактически технологии, които реализират стратегическите цели на европейското образование. Акцент в програмата са специализираните курсове по: теория и практика на съвременния руски език, социокултурна история на Русия, детска литература, методика на преподаването на руски език в ранна детска възраст, съвременни педагогически технологии, тестване и оценяване, интерактивни практики.

Магистърски програми по ПН 2.1

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА

 (езиковедски или литературоведски профил)

Магистърската програма предоставя допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобили висше образование с ОКС „бакалавър“ в специалностите Българска филология, Педагогика на обучението по български език и чужд език, Педагогика на обучението по български език и история (или география).

Учебният план е организиран в два профила – езиковедски и литературоведски, съобразно с предпочитанията на всеки от кандидатите. По време на обучението си студентите изучават както базисни, така и специализирани (основни и избираеми) дисциплини. Базисните лекционни курсове, като История на книгата, История на българистиката и славистиката, Литература и национална идентичност, Стратегии на научното изследване, Информационни технологии в хуманитаристиката и др. осигуряват необходимата теоретико-приложна основа, върху която се осъществява специализирането в двата българистични профила. Студентите от езиковедския профил имат възможност да разширят и задълбочат познанията си по история на лингвистичните учения, функционална граматика, социолингвистика, когнитивна лингвистика и др., докато обучаващите се в литературоведския профил могат да усъвършенстват литературната си подготовка, запознавайки се подробно със съвременната българска поезия, проза и драма от 60-те години на XX век до началото на XXI век; с актуалните интерпретативни подходи към литературната творба; с българската оперативна критика и др. Формите на заключителен контрол са две – изпит и курсов проект.

Квалификационна характеристика: Програмата е естествено продължение на бакалавърската степен и осигурява специализация в модерното познание за човека, езика, литературата и обществото. Преподавателите са специалисти не само от Пловдивския университет, но и от други университети, както и от институтите на БАН.

Предимства: Магистърската програма „Актуална българистика“ се базира на модули съобразно с европейските стандарти; гарантира високото равнище на теоретичните и на практическите занимания; осигурява екип от преподаватели с утвърдени имена в българската наука – университетски преподаватели, изследователи и изявени професионалисти в практиката.

Програмата предлага достъпна форма на обучение: интензивна и модулна (петък – неделя); дава знания и създава умения за работа в истинска професионална среда, за участие в изследвания; подготвя за продължаване в образователна и научна степен „доктор“.

Компетенции: Обучението е съсредоточено върху формиране на следните професионални качества и умения:

 • задълбочена езикова или литературоведска (съобразно със специализацията), редакторска и информационна култура;
 • култура на работа с модерни филологически технологии и ползването на съвременни филологически знания;
 • умения за ориентация в хуманитарната проблематика на динамичния днешен свят.

Възможности за реализация: Специалистът – магистър по филология, може да се реализира в цялата социална и хуманитарна сфера; в образованието, масовите комуникации, държавния апарат, администрацията, в издателства, литературни и рекламни агенции и други сфери на обществения и стопанския живот.

Съгласно с Единния класификатор на професиите дипломираният магистър филолог може да заема най-високите нива в отрасъла – ръководен служител (мениджър), аналитичен или приложен специалист.

Получената подготовка дава възможност за продължаващо обучение и по-тясна специализация в чужбина. След придобитата степен „магистър“ абсолвентите могат да продължат образованието си до получаване на образователна и научна степен „доктор“, а също и да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност във всички български и в европейски висши училища.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

АКТУАЛНА РУСИСТИКА

(езиковедски или литературоведски профил)

Магистърската програма „Актуална русистика“ е ориентирана към кандидати с бакалавърска или магистърска степен, които проявяват интерес към руския език, литература и култура както в парадигмата на съвременните теории, така и на приложните аспекти на изследването и преподаването на руския език. Целта на магистърската програма е да подготвя висококвалифицирани специалисти предимно в научноизследователската и преподавателската сфера.

Учебният план е организиран в два профила – езиковедски и литературоведски, като всеки кандидат избира един от тях в зависимост от предпочитанията си. Лекционните курсове (задължителни и избираеми) задълбочават и разширяват знанията на студентите по редица актуални въпроси в избрания профил и развиват компетенции по прилагането им върху конкретен материал за изследване. Учебните програми на общите за двата профила дисциплини (Антропология на славяните; Актуални проблеми на съвременното руско езикознание в контекста на световното) задават фундаментални знания и очертават фона и тенденциите в проблематиката на специалността. Специализираните дисциплини в езиковедския профил (Съпоставителна руско-българска лингвистика; Прагматика и граматика; Лингвистика на текста; Увод в когнитивната лингвистика; Лингвокултурология и др.) предлагат поглед върху състоянието на съвременния руски език и актуални концептуални рамки на изследването му; блокът от специализирани дисциплини в литературоведския профил (Литературна комуникация и медии; Проблеми на светостта в средновековната литература и фолклора; Поетика и херменевтика; Типология на руския роман; Съвременна руска проза; Авангардизмът в славянските литератури и др.) предоставя на студентите възможност за усъвършенстване на подготовката им в съответните области в руски и славянски контекст. Програмата предвижда запознаване с теорията и техниката на научното изследване (необходимо както за подготовката на дипломната работа, така и при продължаване на обучението в следващата образователна и научна степен – „доктор“), а също и практикум по руски език за усъвършенстване на езиковите умения.

Компетенции: В контекста на съвременното компетентностно ориентирано образование програмата се фокусира върху развитието на следните способности:

 • ориентация в многообразните актуални интерпретационни рамки за тълкуване на проблематиката в избрания профил (езиковедски или литературоведски) – в руски и в съпоставителен контекст;

 • владеене и използване на руски език на професионално ниво – постигнато чрез надграждане и усъвършенстване на уменията, придобити в бакалавърската степен;
 • подготовка за прилагане на съвременна стратегия в научните изследвания, приложими както при изготвянето на дипломната работа, така и при евентуално обучение в следваща степен.

Завършилите получават квалификация „филолог“ и биха могли да намерят реализация като научни работници, преподаватели (при наличие на педагогическа правоспособност), редактори, консултанти, журналисти, администратори в различни области на научния, културния и обществения живот.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

МЕДИЕВИСТИКА И КУЛТУРНА ИСТОРИЯ

Програмата е предназначена за студенти, които се интересуват от старобългарските, среднобългарските и новобългарските книжовни паметници (ръкописни, епиграфски и старопечатни), от работата с ръкописи и старопечатни книги, с надписи от манастирски средища и църковни комплекси, запазени на територията на българското езиково землище. Целта е магистрантите да бъдат запознати с актуалните открития в областта на средновековната култура – нови артефакти, текстове, надписи.

Обучението има комплексен и интердисциплинарен характер, като познанията върху средновековните текстове са основа за изграждане на цялостна концептуална теория за културните, обществените и историческите процеси на Балканите.

Традиционните медиевистични подходи за работа със средновековните извори се съчетават умело с модерните технологии за електронна обработка и експониране на древните писмени паметници.

Програмата се осъществява в 2 основни направления:

Основните тематични области в първото направление (задължителни дисциплини) предполагат:

 • придобиване на фундаментални познания в областта на славянската палеография и кодикология, обогатяване на културноисторическите сведения относно молитвените практики и ритуали, които са били неотделима част от ежедневието на средновековния човек, както и за първите славянски текстове на църковното право;
 • формиране на знания и умения у магистрантите да работят със средновековните извори за човешкото тяло в контекста на православната култура, за историко-синтактичните процеси в развоя на книжовния ни език, като традиционните медиевистични подходи се съчетават с модерните технологии; предвидени са курсове по специализирани научни дисциплини, които въвеждат студентите в практиките на електронна обработка и експонация на средновековните писмени паметници.

Обучението във второто направление (избираеми дисциплини) допринася за разширяване на познанията относно епиграфските писмени паметници с кирилско и глаголическо писмо, запазени на Балканите, както и относно византийското културно наследство по нашите земи; създаване на трайни познания за славянските преводи на Стария и на Новия завет, за изворите на българската средновековна дипломатика, а също така предлага практикум (теренно обучение) в конкретни библиотечни и манастирски средища.

Квалификацията, получена в тази магистърска програма, може да бъде отправна точка за бъдещи научни изследвания, да бъде приложена в научноизследователски проекти, в професии, посветени на разбирането и представянето на българското средновековно историко- лингвистично наследство в съвременното общество – културна журналистика, библиотечно и музейно дело. Завършилите ОКС „магистър“ освен като специалисти в посочените области биха могли да работят като експерти филолози, като мениджъри на културни дейности, организатори на културни събития, исторически фестивали, да участват в докторски програми от същото или аналогично направление и др.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКА СЛАВИСТИКА

Двусеместриалната магистърска програма „Културноисторическа славистика“ за неспециалисти има за цел да формира професионална компетентност по отношение на културното минало и настояще на славянския свят. Основният акцент се слага върху западно- и южнославянския ареал, последователно съотнасян към европейския контекст и към българската култура като пресечна зона на общоевропейски и общославянски тенденции. Кандидатите избират един от трите славянски езика, които предлага програмата – чешки, полски или сръбски, и започват да го изучават от нулево ниво.

Учебният план на магистърската програма „Културноисторическа славистика“ осигурява придобиване на познания в областта на западно- и южнославянските езици, литератури и култури и цели изграждане на система от знания върху културната история на славянски страни, които понастоящем са част от Европейския съюз (а също и на съседната ни Сърбия). Заложени са дисциплини, които имат както общотеоретичен, така и конкретно практически характер, чиято цел е да формират специалисти със солидни познания за същността и динамиката на културните процеси, проявяващи се в основните области на филологическата система от знания, а именно език, литература, история, фолклор. Славистичната проблематика се разглежда в общоевропейски културен контекст и предлага обширно поле за съпоставителен анализ. Интердисциплинарният характер на обучението се проявява и в приобщаването на проблематика, свързана с религиознанието, киното и живописта. Този широк профил на магистърската програма дава възможност за формиране на професионални компетенции в различни сфери на културния живот.

Обучението по един от предлаганите славянски езици (чешки, полски или сръбски) достига до ниво А2 съгласно с Европейската езикова рамка. Чуждоезиковото обучение по славянски език е с практическа насоченост и има за цел да направи възможно ползването на съответния език по основни теми, отнасящи се до организацията на културни дейности и на екскурзоводство. Желаещите да повишат своето ниво на владеене на изучавания славянски език могат да го направят, като се запишат в Центъра за обучение по чужди езици към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

След завършване на обучението студентите придобиват компетенции, необходими за успешна професионална реализация в културни институции с европейски, национален и регионален адрес.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

ЕЗИКОВО ОСИГУРЯВАНЕ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА

(със засилено изучаване на руски език / английски език / немски език / френски език / испански език / италиански език / китайски език)

Магистърската програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“ (със засилено изучаване на един от предлаганите седем езика) е ориентирана към кандидати с чуждоезикова подготовка, които виждат реализацията си в практическото прилагане на тези свои знания в сферата на туризма. Програмата отделя специално внимание на чуждоезиковата компетентност, без която в наши дни е невъзможна реализация в този икономически сектор. Целта на магистърската програма е да подготви висококвалифицирани и конкурентоспособни специалисти за туристическия отрасъл, който е един от най-проспериращите и най-перспективните за българската икономика. Предоставя се надграждащо широкопрофилно и интердисциплинарно обучение за бакалаври и магистри в областта на хуманитарните, педагогическите и социалните науки.

Учебният план включва два блока академични дисциплини: базисни и специализирани (основни и избираеми). Сред базисните са: История на българската култура; Културен туризъм; Места и памет – литературни и културни топоси и дестинации; Българският Grand Tour. Основните теоретични курсове задават фундаментални знания в специализираната област: Екскурзоводство; Туроператорска, Агентска и транспортна дейност; Хотелиерство и ресторантьорство; Психолингвистика; Езикови ресурси на туристическата анимация. В избираемия блок се предлагат специфични и актуални в професионалната сфера дисциплини: Езикова междукултурна комуникация в туризма; Езикови аспекти на бизнес комуникацията; Езикът на рекламата в туризма; Интернет технологии в туризма.

Акцент в програмата са специализираните практикуми по избрания чужд език (руски, английски, немски, френски, испански, италиански или китайски). Обучението се провежда и през двата учебни семестъра и осигурява придобиването на професионална чуждоезикова компетентност в целия комплекс дейности от сферата на туризма.

Завършилите получават квалификация „експерт по езиково обслужване и културни дейности в туризма“ и имат възможности да се реализират професионално като експерти по културен туризъм, администратори, екскурзоводи, специалисти и консултанти в туристически и рекламни агенции, информационни центрове, туроператорски, транспортни фирми, курортни комплекси и хотелски вериги, браншови организации, бюра и съвети по туризъм, културни институции и други обществени организации.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

LANGUAGE AND LINGUISTICS

The program is open to both Bulgarian and foreign students, who have already got a Bachelor’s degree in areas related to English Studies. The Bulgarian students must have an overall grade Good from their BA diplomas, whereas foreign students should have their diplomas verified by The Plovdiv University or the Bulgarian Ministry of Education.

THE CURRICULUM DESIGN:

Language and Linguistics is a two-semester program. The curriculum offers a variety of courses in modern linguistic theories, together with courses on language and style, as well as courses which address specific contexts, such as the media. The program also offers a significant corpus in English language practice at the proficiency level. The students will be exposed to different approaches and strategies for academic studies.

COMPETENCIES:

Graduates will develop:

 1. Knowledge and understanding of:
 • current issues in theoretical linguistics
 • the key questions that drive current research in syntax, semantics & pragmatics
 • methods and concepts of linguistic analysis Intellectual skills to:
 • reason critically
 • identify a problem
 • pose a cogent research question
 • exercise independence of thought Practical skills to:
 • access the wide range of information sources available to academic scholarship
 • produce cogent, structured and professionally presented reports
 • give a professional oral presentation
 • manage a project
 1. Transferable skills to:
 • communicate effectively
 • present ideas orally and visually
 • listen actively
 • take initiative and demonstrate a proactive approach
 • act with independence

Graduates will be proficient in English for a wide range of applications and contexts. CAREER DEVELOPMENT:

The graduates can pursue careers as:

 • researchers
 • university faculty members
 • cultural commentators

experts and consultants to government bodies and NGOs

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ЛИНГВИСТИКА И ПРЕВОД

Магистърската програма „Английска филология – лингвистика и превод“ е предназначена както за кандидати, завършили филологически специалности с английски език, така и за кандидати от областта на хуманитаристиката, обществените, икономическите, природните и техническите науки.

Програмата отразява съвременните тенденции в развитието на лингвистичните теории, запознава студентите с многообразието на научни подходи, между които генеративизъм, когнитивизъм, функционализъм, и ги ориентира към бъдещи научни изследвания. От друга страна, аспектът „превод“ им позволява да доразвият уменията си и да прилагат по-успешно

новоусвоени преводачески стратегии и техники. Аспектът „превод“ в програмата е експлицитно ориентиран към професионалната практика и развитие на преводаческата професия, като отчита съвременните контексти на превода (социални, политически, професионални), нормативната база, в която работи преводачът, както и информационно-технологичните ресурси за преводаческата професия към днешна дата.

На всеки студент е осигурен лицензиран достъп с личен код до професионалния преводачески софтуер – memoQ.

Компетентности на завършилите програмата: много добри познания по английски език; практически умения във всички аспекти на превода: художествен, социалнополитически, икономически, културологичен, технически, юридически, медицински; много добри познания в областта на лингвистиката; практически умения за съпоставителни научни изследвания.

Завършилите програмата могат да се реализират като:

 • преводачи от и на английски език в частни и държавни български фирми;
 • преводачи от и на английски език в чуждестранни компании;
 • специалисти и консултанти по английски език в български и международни правителствени и неправителствени институции;
 • изследователи в областта на общата лингвистика и сравнителното езикознание.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ПРЕВОД И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

В магистърската програма „Английска филология – превод и бизнес комуникация“ се разгръщат както академичните, така и професионално-практическите аспекти на превода. Програмата е предназначена както за кандидати, завършили филологически специалности с английски език, така и за кандидати от областта на хуманитаристиката, обществените, икономическите, природните и техническите науки.

Програмата отразява съвременните тенденции в развитието на бизнес комуникацията. Този аспект подготвя студентите за бъдеща реализация като специалисти в отдел „Връзки с обществеността“ или проект-мениджъри. От друга страна, аспектът „превод“ позволява на студентите да доразвият уменията си и да прилагат по-успешно новоусвоени преводачески стратегии и техники. Аспектът „превод“ в програмата е експлицитно ориентиран към превод за специфични цели и професионалната преводаческа практика. Фокусът е върху съвременните контексти (социални, политически, професионални), нормативната база, в която работи

преводачът, както и върху информационнотехнологичните ресурси за преводаческата професия към днешна дата.

На всеки студент е осигурен лицензиран достъп с личен код до професионалния преводачески софтуер – memoQ.

Компетентности на завършилите програмата:

 • много добри познания по английски език;
 • практически умения във всички аспекти на превода: икономически, социалнополитически, юридически, културологичен, технически, медицински, художествен;
 • много добри познания в областта на бизнес комуникациите;
 • практически умения за създаване на всички видове бизнес документация.

Завършилите програмата могат да се реализират като:

 • преводачи от и на английски език в частни и държавни български фирми;
 • преводачи от и на английски език в чуждестранни компании;
 • специалисти и консултанти по английски език в български и международни правителствени и неправителствени организации;
 • експерти и специалисти в международни и национални проекти.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

ПРЕВОД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

(с два чужди езика)

Магистърската програма „Превод за европейските институции“ предлага уникалната възможност за избор на комбинация от два чужди езика (в Пловдивския университет има само две такива програми – тази и „Превод и интеркултурна комуникация“ – 3 семестъра). Съобразена е с препоръките на Европейската комисия за академичната подготовка на европейски преводачи и е с продължителност 2 семестъра. Основният акцент на програмата е върху компонента „превод“, като развиването на езикови компетенции е съпътстващ компонент на обучението.

Програмата е ориентирана към най-широк кръг от специалисти, придобили бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните, обществените, техническите или природните науки.

Целта на магистърската програма е да подготви висококвалифицирани преводачи, които притежават основните компетенции, необходими за справянето с отговорностите на преводаческата професия, и отговарят на високите стандарти на Европейската комисия и на другите европейски институции.

Учебният план на програмата включва задължителни и избираеми дисциплини. Задължителните теоретични дисциплини (Теория и методология на превода; Професията на преводача; Редактиране на текст; Информационни технологии и превод) полагат необходимата база от знания и научноизследователски подходи, като се фокусират върху развитието на компетенции и прилагането им в процеса на превода. Програмата предлага изключително широк спектър от избираеми дисциплини – над 10 (Езикова политика и стратегия в европейските институции; Терминологични аспекти при превода на документи в Европейския съюз; Стилистични аспекти при превода на документи в Европейския съюз; Многоезичието в Европейския съюз – идеи и реализация; Приложни аспекти на преводната теория; Интеркултурна комуникация; Увод в устния превод; Управление на проекти и предприемачество; Бизнес етикет и протокол; Превод за издателствата и др.), които следва да задълбочат знанията и уменията в релевантни за превода области и да подпомогнат успешната реализация на завършилите. На студентите от нефилологически специалности се предоставя възможност да придобият базови лингвистични и културологични знания.

Програмата включва практикум по превод от всеки от избраните езици. Той е разпределен в две части, всяка от които включва по четири основни раздела, предлагащи обучение по превод на текстове от специализирани области: част І (социално-икономически превод): общество и политика, масови комуникации; образование, изкуство и култура; право; бизнес, икономика и финанси; част ІІ (научно-технически превод): наука и технологии; инженерство; екология и селско стопанство; медицина. В учебния план е включена като задължителна дисциплина и практика в преводаческа агенция, която осигурява обучение в реални условия.

Обучението също така включва запознаване с възможностите за превод с помощта на съвременните информационни технологии. Програмата разполага с лиценз за професионалната версия на преводния софтуер memoQ. Всеки студент получава личен код за достъп до него за учебни цели и възможност за овладяването му по време на практикумите, което оптимизира конкурентоспособността и реализацията на завършилите на съвременния пазар на труда.

Лектори са висококвалифицирани преподаватели от Пловдивския университет и други висши училища, професионални преводачи от европейските институции и български преводачески агенции, гостуващи специалисти в области, които имат отношение към

преводаческата професия. Важен акцент в програмата са занятията, провеждани от действащи преводачи от Дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия.

Компетенции: В контекста на съвременното компетентностно ориентирано образование програмата се фокусира върху развитието на следните компетенции, формулирани от Европейската комисия: компетенция за предоставяне на преводачески услуги; езикова и междукултурна компетенция; компетенция за търсене и намиране на информация, развитие на критичен подход при подбора на източниците; технологична компетенция; тематична компетенция.

В търсене на баланс между тези професионални компетенции и научноизследователската подготовка, задължителна за магистърската степен на обучение, програмата залага и на развитието на следните компетенции: ориентация в многообразните транслатологични школи и подходи и опит за прилагането им при анализ на преводния процес; владеене и използване на избраните чужди езици на професионално ниво – постигнато чрез надграждане и усъвършенстване на уменията, придобити в бакалавърската степен; подготовка за прилагане на съвременна стратегия в научните изследвания, приложими както при изготвянето на дипломната работа, така и при евентуално обучение в следваща степен.

Магистрантите получават солидна подготовка, предлагаща възможност за кандидатстване за преводаческите стажове на европейските институции.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

(с два чужди езика)

 Магистърската  програма „Превод  и  интеркултурна комуникация“ (с два чужди езика) предлага уникалната възможност за избор на комбинация от езици (в Пловдивския университет има само две такива програми – тази и „Превод за европейските институции“). Ориентирана е към най-широк кръг от специалисти, придобили бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните, обществените, техническите и природните науки.

Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани преводачи и специалисти, които притежават базови знания в областта на процесите на комуникация и интеграция в европейски контекст.

Учебният план на програмата включва задължителни и избираеми учебни дисциплини. Задължителните теоретични дисциплини (Теория и методология на превода; Професията на преводача; Редактиране на текст; Информационни технологии и превод; Интеркултурна комуникация; Мултилингвизъм и лингвокултурно разнообразие на Европа; Европейска културна история; Бизнес етикет и протокол в междукултурното общуване; Билингвизъм: теория и практика) полагат необходимата база от знания и научноизследователски подходи, като се фокусират върху развитието на компетенции и прилагането им в процеса на превода и междукултурното общуване. Програмата предлага изключително широк спектър от избираеми дисциплини – над 10 (Многоезичието в Европейския съюз – идеи и реализация; Езикова политика и стратегия в европейските институции; Терминологични аспекти при превода на документи в Европейския съюз; Стилистични аспекти при превода на документи в Европейския съюз; Приложни аспекти на преводната теория; Увод в устния превод; Управление на проекти и предприемачество; Превод за издателствата; Лингвокултурология и др.), които следва да

задълбочат знанията и уменията в релевантни за превода и междукултурното общуване области и да подпомогнат успешната реализация на завършилите. На студентите от нефилологически специалности се предоставя възможност да придобият базови филологически знания.

Програмата включва практикум по превод от избрания език на български. Той е разпределен в две части, всяка от които включва по четири основни раздела, предлагащи обучение по превод на текстове от специализирани области: част І (социално-икономически превод): общество и политика, масови комуникации; образование, изкуство и култура; право; бизнес, икономика и финанси; част ІІ (научно-технически превод): наука и технологии; инженерство; екология и селско стопанство; медицина. В учебния план е включена като задължителна дисциплина и практика в преводаческа агенция, която осигурява обучение в реални условия.

Обучението също така включва запознаване с възможностите за превод с помощта на съвременните информационни технологии. Програмата разполага с лиценз за професионалната версия на преводния софтуер memoQ. Всеки студент получава личен код за достъп до него за учебни цели и възможност за овладяването му по време на практикумите, което оптимизира конкурентоспособността и реализацията на завършилите на съвременния пазар на труда.

Лектори са висококвалифицирани преподаватели от Пловдивския университет и други висши училища, професионални преводачи от европейските институции и български преводачески агенции, гостуващи специалисти в области, които имат отношение към преводаческата професия. Важен акцент в програмата са занятията, провеждани от действащи преводачи от Дирекция

„Писмени преводи“ на Европейската комисия.

Компетенции: В контекста на съвременното компетентностно ориентирано образование програмата се фокусира върху развитието на следните компетенции, формулирани от Европейската комисия: компетенция за предоставяне на преводачески услуги; езикова и междукултурна компетенция; компетенция за търсене и намиране на информация, развитие на критичен подход при подбора на източниците; технологична компетенция; тематична компетенция.

В търсене на баланс между тези професионални компетенции и научноизследователската подготовка, задължителна за магистърската степен на обучение, програмата залага и на развитието на следните компетенции: ориентация в многообразните транслатологични школи и подходи и опит за прилагането им при анализ на преводния процес; подготовка за решаване на проблеми, свързани с междукултурното общуване; владеене и използване на избраните чужди езици на професионално ниво – постигнато чрез надграждане и усъвършенстване на уменията, придобити в бакалавърската степен; подготовка за прилагане на съвременна стратегия в научните изследвания, приложими както при изготвянето на дипломната работа, така и при евентуално обучение в следваща степен.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

(с един чужд език)

Магистърската програма „Превод и интеркултурна комуникация“ (с един чужд език) е ориентирана към най-широк кръг от специалисти, придобили бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните, обществените, техническите и природните науки.

Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани преводачи и специалисти, които притежават базови знания в областта на процесите на комуникация и интеграция в европейски контекст.

Учебният план на програмата включва задължителни и избираеми учебни дисциплини. Задължителните теоретични дисциплини (Теория и методология на превода; Професията на преводача; Редактиране на текст; Информационни технологии и превод; Интеркултурна комуникация; Мултилингвизъм и лингвокултурно разнообразие на Европа; Европейска културна история) полагат необходимата база от знания и научноизследователски подходи, като се фокусират върху развитието на компетенции и прилагането им в процеса на превода и

междукултурното общуване. Програмата предлага изключително широк спектър от избираеми дисциплини – над 10 (Многоезичието в Европейския съюз – идеи и реализация; Езикова политика и стратегия в европейските институции; Терминологични аспекти при превода на документи в Европейския съюз; Стилистични аспекти при превода на документи в Европейския съюз; Приложни аспекти на преводната теория; Увод в устния превод; Управление на проекти и предприемачество; Бизнес етикет и протокол; Превод за издателствата; Лингвокултурология и др.), които следва да задълбочат знанията и уменията в релевантни за превода и междукултурното общуване области и да подпомогнат успешната реализация на завършилите. На студентите от нефилологически специалности се предоставя възможност да придобият базови филологически знания.

Програмата включва практикум по превод от избрания език на български. Той е разпределен в две части, всяка от които включва по четири основни раздела, предлагащи обучение по превод на текстове от специализирани области: част І (социално-икономически превод): общество и политика, масови комуникации; образование, изкуство и култура; право; бизнес, икономика и финанси; част ІІ (научно-технически превод): наука и технологии; инженерство; екология и селско стопанство; медицина. В учебния план е включена като задължителна дисциплина и практика в преводаческа агенция, която осигурява обучение в реални условия.

Обучението също така включва запознаване с възможностите за превод с помощта на съвременните информационни технологии. Програмата разполага с лиценз за професионалната версия на преводния софтуер memoQ. Всеки студент получава личен код за достъп до него за учебни цели и възможност за овладяването му по време на практикумите, което оптимизира конкурентоспособността и реализацията на завършилите на съвременния пазар на труда.

Лектори са висококвалифицирани преподаватели от Пловдивския университет и други висши училища, професионални преводачи от европейските институции и български преводачески агенции, гостуващи специалисти в области, които имат отношение към преводаческата професия. Важен акцент в програмата са занятията, провеждани от действащи преводачи от Дирекция

„Писмени преводи“ на Европейската комисия.

Компетенции: В контекста на съвременното компетентностно ориентирано образование програмата се фокусира върху развитието на следните компетенции, формулирани от Европейската комисия: компетенция за предоставяне на преводачески услуги; езикови и междукултурни умения; компетенция за търсене и намиране на информация, развитие на критичен подход при подбора на източниците; технологична компетенция; тематична компетенция.

В търсене на баланс между тези професионални компетенции и научноизследователската подготовка, задължителна за магистърската степен на обучение, програмата залага и на развитието на следните компетенции: ориентация в многообразните транслатологични школи и подходи и опит за прилагането им при анализ на преводния процес; подготовка за решаване на проблеми, свързани с междукултурното общуване; владеене и използване на избрания чужд език на професионално ниво – постигнато чрез надграждане и усъвършенстване на уменията, придобити в бакалавърската степен; подготовка за прилагане на съвременна стратегия в научните изследвания, приложими както при изготвянето на дипломната работа, така и при евентуално обучение в следваща степен.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (испански език)

Магистърската програма за придобиване на професионална квалификация „филолог“ по приложна лингвистика с испански език е предназначена за завършили бакалавърска степен по специалността Български език и испански език, Приложна лингвистика с испански език (като първи или втори език) или друга филологическа специалност с испански език. Целта на програмата е да подготви специалисти по теоретически и практически проблеми, свързани пряко с дейността на културни институции, средства за масова информация, научни центрове и учебни заведения, където се изисква хуманитарно образование, съчетано с владеене на испански език, и задълбочени познания по приложна лингвистика.

За успешното класиране на кандидатите се изисква владеене на съответния чужд език на ниво В2 – С1 според Европейската езикова рамка.

Кандидатите се приемат с интервю и тест по испански език.

Програмата предвижда следните академични курсове: Диахрония (промяна) и синхрония (функция) на езика (с оглед на испанския език и съпоставително с българския), Категории на речта: граматика и стилистика, норма – система – езиков тип, семантика, граматика и прагматика, сравнителна типология на испанския и българския език, съпоставителна фразеология на испанския и българския език, асоциативна лингвистика и педагогика. Дисциплини с приложен характер: Испански език – част І (бизнес, бизнес кореспонденция, търговия, туризъм, дипломация), Испански език – част ІІ (радио, печатни издания, реклама). За всеки семестър са предвидени по две избираеми дисциплини, между които се предлагат: втори чужд език, Философия на езика, Трансформации в превода, Език и литература на балканските сефаради, Информатика, Практикум (литературен, политически и научен превод) и др.

Придобилите степента „магистър“ по програмата могат да намерят професионална реализация в културни институции, средства за масова комуникация, в научни центрове и учебни заведения, където се изискват хуманитарно образование, съчетано с владеене на испански език, и задълбочени познания в областта на приложната лингвистика.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

НЕМСКИ ЕЗИК / ФРЕНСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК / ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК (за специалисти)

Магистърската програма за придобиване на професионална квалификация „филолог“ по приложна лингвистика с чужд език и информационни технологии е предназначена за завършили бакалавърска степен по специалностите „Български език и чужд език“, „Приложна лингвистика с два чужди езика“ (като първи или втори език) или друга филологическа специалност със съответния език. Целта на програмата е да подготви специалисти по теоретически и практически проблеми, свързани с дейността на културни институции, със средствата за масова информация, научни центрове и учебни заведения, където се изисква отлично владеене на чужд език и запознаване с основни софтуерни продукти и познания от областта на информационните технологии.

Обучението включва познания за съвременното състояние на езика, както и в сферата на информационните технологии – работа с Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Adobe Reader, Internet.

Придобилите степента „магистър“ по програмата могат да намерят професионална реализация в културни институции, средства за масова комуникация, в научни центрове и учебни заведения, където се изискват хуманитарно образование, съчетано с владеене на чужд език, и задълбочени познания в областта на приложната лингвистика и информационните технологии.

Трансферът на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

НЕМСКИ ЕЗИК / ФРЕНСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК / ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
(за неспециалисти)

 Магистърската програма   е   предназначена   за   кандидати,   които   са   придобили   ОКС

„бакалавър“ или ОКС „магистър“ след завършване на нефилологически специалности с чужд език.

Целта на програмата е да подготви специалисти по теоретически и практически проблеми, свързани пряко с дейността на културни институции, средства за масова информация, научни центрове и учебни заведения, където се изисква хуманитарно образование, съчетано с владеене на чуждия език и запознаване с основни софтуерни продукти и познания от областта на информационните технологии.

Обучението включва познания за съвременното състояние на езика, както и в сферата на информационните технологии – работа с Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Adobe Reader, Internet.

Придобилите степента „магистър“ по програмата могат да намерят професионална реализация в образователни и културни институции, средства за масова комуникация, като преводачи във фирми, издателства, търговски дружества, електронни и печатни медии, в научни центрове и учебни заведения, където се изискват хуманитарно образование, съчетано с владеене на чуждия език, и задълбочени познания в областта на приложната лингвистика и информационните технологии.

Трансферът на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С МАРКЕТИНГ

НЕМСКИ ЕЗИК / ФРЕНСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК / ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
(за специалисти)

Магистърската програма за придобиване на професионална квалификация „филолог“ с чужд език е предназначена за завършили бакалавърска степен по специалностите „Български език и чужд език“, „Приложна лингвистика с два чужди езика“ (като първи или втори език) или друга филологическа специалност със съответния език. Целта на програмата е да подготви специалисти по теоретически и практически проблеми, свързани пряко с дейността на културни институции, средства за масова информация, научни центрове и учебни заведения, където се изисква хуманитарно образование, съчетано с владеене на чужд език, и познания по приложна лингвистика и маркетинг.

Дисциплините по маркетинг дават знания по икономика и управление, познания за маркетинговата дейност на различни пазари и в различни сфери на стопанския живот и управлението.

Придобилите степента „магистър“ по програмата могат да намерят професионална реализация в културни институции, средства за масова комуникация, в научни центрове и учебни заведения,банки, търговски дружества, като преводачи във фирми, издателства, където се изискват хуманитарно образование, съчетано с владеене на съответния език, и задълбочени познания в областта на приложната лингвистика и маркетинга.

Трансферът на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и чужбина.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С МАРКЕТИНГ

НЕМСКИ ЕЗИК / ФРЕНСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК / ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
(за неспециалисти)

Магистърската програма   е   предназначена   за   кандидати,   които   са   придобили   ОКС

„бакалавър“ или ОКС „магистър“ след завършване на нефилологически специалности с чужд език.

Целта на програмата е да подготви специалисти по теоретически и практически проблеми, свързани пряко с дейността на културни институции, средства за масова информация, научни центрове и учебни заведения, средства за масова комуникация, в научни центрове и учебни заведения, банки, търговски дружества, преводачи във фирми, издателства, където се изисква хуманитарно образование, съчетано с владеене на чуждия език, и задълбочени познания по приложна лингвистика и маркетинг.

Дисциплините по маркетинг дават знания по икономика и управление, познания за маркетинговата дейност на различни пазари и в различни сфери на стопанския живот и управлението.

Придобилите степента „магистър“ по програмата могат да намерят професионална реализация в културни институции, средства за масова комуникация, в научни центрове и учебни заведения, където се изискват хуманитарно образование, съчетано с владеене на чужд език, и задълбочени познания в областта на приложната лингвистика и маркетинга.

Трансферът на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и чужбина.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

 НЕМСКИ ЕЗИК / ФРЕНСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК /РУСКИ ЕЗИК / ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

(за специалисти)

Магистърската програма за придобиване на професионална квалификация „филолог“ по приложна лингвистика с чужд език и бизнес администрация е предназначена за завършили бакалавърска степен по специалностите „Български език и чужд език“, „Приложна лингвистика с два чужди езика“ (като първи или втори език) или друга филологическа специалност със съответния език. Целта на програмата е да подготви специалисти по теоретически и практически проблеми, свързани пряко с дейността на културни институции, средства за масова информация, научни центрове и учебни заведения, където се изисква хуманитарно образование, съчетано с владеене на чуждия език и задълбочени познания по приложна лингвистика и бизнес администрация.

Обучението включва познания в областта на чуждите езици и в сферата на бизнес администрацията – административен мениджмънт, административно право, държавно и публично управление, връзки с обществеността, основи на предприемачеството, социология и психология на управлението, фирмена култура.

Придобилите степента „магистър“ по програмата могат да намерят професионална реализация в културни институции, средства за масова комуникация, в научни центрове и учебни заведения, където се изискват хуманитарно образование, съчетано с владеене на чуждия език, и задълбочени познания в областта на приложната лингвистика.

Трансферът на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и чужбина.

ПН 2.1 „Филология"

ОКС „Магистър“

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕМСКИ ЕЗИК / ФРЕНСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК /РУСКИ ЕЗИК / ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

(за неспециалисти)

Магистърската програма   е   предназначена   за   кандидати,   които   са   придобили   ОКС

„бакалавър“ или ОКС „магистър“ след завършване на нефилологически специалности с чужд език.

Целта на програмата е да подготви специалисти по теоретически и практически проблеми, свързани пряко с дейността на културни институции, средства за масова информация, научни центрове и учебни заведения, където се изисква хуманитарно образование, съчетано с владеене на чужд език, и задълбочени познания по приложна лингвистика и бизнес администрация.

Обучението включва познания в областта на чуждите езици и в сферата на бизнес администрацията – административен мениджмънт, административно право, държавно и публично управление, връзки с обществеността, основи на предприемачеството, социология и психология на управлението, фирмена култура.

Придобилите степента „магистър“ по програмата могат да намерят професионална реализация в културни институции, като преводачи във фирми, банки, издателства, средства за масова комуникация, в научни центрове и учебни заведения, където се изискват хуманитарно образование, съчетано с владеене на чужд език, и задълбочени познания в областта на приложната лингвистика и бизнес администрацията.

Трансферът на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и чужбина.